Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.57

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Grażyna Adamczyk, Michał Gazdecki

AWARENESS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS

Świadomość zrównoważonej konsumpcji i jej implikacje dla wyborów produktów żywnościowych

Abstract:

The aim of this paper is to present the concept of sustainable consumption, its aspects, awareness and implications for choices concerning food products. Particular attention was paid to consumer choices based on the perception of foodstuff packaging and the perception of the importance of labelling information. Empirical studies have shown that Polish consumers are increasingly more aware of the need for action on sustainable consumption, although it is not always re- fl ected in tangible activities in this area. Still for the majority of Poles it is synonymous with ecoconsumption, and engaging consumers in the concepts of sustainability is manifested e.g. in waste sorting, waste reduction, selection of organic, local products, in ecologigal packaging, for which they are ready to pay higher prices or search for information on sustainable products. Unfortunately, at present the scale of these activities and attitudes is still limited, thus the primary objective of the environmental, social and economic policies is to provide systematic and intensive consumer education and promote sustainable development.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonej konsumpcji, jej aspektów, świadomości oraz implikacji dla wyborów dotyczących produktów żywnościowych. Szczególną uwagę zwrócono na wybory konsumenckie oparte na postrzeganiu opakowań dóbr żywnościowych oraz na percepcji i znaczeniu zawartych na nich informacji. Badania empiryczne wykazują między innymi, że polski konsument jest coraz bardziej świadomy konieczności działań w obszarze konsumpcji zrównoważonej, chociaż nie zawsze przekłada się to na konkretne aktywności w tym zakresie. Dla większości Polaków jest ona nadal synonimem ekokonsumpcji, a zaangażowanie konsumentów w idee zrównoważonego rozwoju przekłada się na deklaracje między innymi segregacji śmieci, zmniejszenia marnotrawstwa, wyboru produktów ekologicznych, regionalnych, w ekoopakowaniach, za które są w stanie zapłacić wyższą cenę, czy na poszukiwanie informacji o produktach zrównoważonych. Niestety, skala tych aktywności i postaw obecnie jest wciąż niewielka, stąd nadrzędnym celem polityki środowiskowej, społecznej i ekonomicznej staje się systematyczna oraz intensywna edukacja konsumencka i promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

Keywords: sustainable consumption, consumer trends, food products, packaging, food labelling

Keywords in polish: zrównoważona konsumpcja, trendy konsumenckie, produkty żywnościowe, opakowania, informacja żywieniowa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_57.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.57
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta, et al. "AWARENESS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 301-308.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann, Grażyna Adamczyk, Michał Gazdecki (2016). AWARENESS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 301-308
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta, ADAMCZYK, Grażyna, GAZDECKI, Michał. AWARENESS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 301-308.
Corresponding address:
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl

References

 • Adamczyk, W. (2012). Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zarządzanie i Finanse R 10, nr 3, cz. 2, 171-199.
 • Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja, a rozwój gospodarczy i społeczny. Wyd. C.H. Beck Warszawa.
 • Ciechomski, W. (2008). Opakowanie jako instrument promocji. Log forum nr 4, 1-2, 8.
 • Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, A. (2010). Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, 319.
 • Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekonomia i środowisko, 2 (32), 46.
 • Kimmel, A.J. (2010). Connecting with consumers: Marketing for new marketplace realities. Oxford University Press, London, 49.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i rozwój, 1, 5-15.
 • Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, 51, 209.
 • Mika-Mętel, M. (2011). Walory promocyjne opakowań. Opakowania, 2, 2-4.
 • Niva M., Mäkelä J., Kahma N., Kjærnes U. (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries, J. Consum Policy, 37, 465–484.
 • Pereira Heath M. T., Chatzidakis A. (2012). ‘Blame it on marketing’: consumers’ views on unsustainable consumption. International Journal of Consumer Studies, 36, 656–667.
 • Pieczykolan, R. (2005). Informacja marketingowa. PWE, Warszawa, 74.
 • Piwowar, D., Moneta, J. (2011). Jaki Internet zmienia proces zakupowy klienta, Harvard Business Review Polska 2010/2011, 12/1, 18.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Pobrane 25 stycznia 2015 z http://www.pfpz.pl/index/?lang_id=5#.
 • Achrol, R. S., Kotler, Ph. (2012). Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium. Journal of the Academy of Marketing Science. 40 (1), 35-52, 44.
 • Scholl G. (2011). What is Sustainable Consumption? (knowledge base of RESPONDER project, wersja elektroniczna (http://www.scp-responder.eu/pdf/knowledge/ papers/RESPONDER%20input%20paper%20sustainable%20consumption.pdf, data wejścia: 30.12.2015).
 • Jaros B. (2014). Pomiar zrównoważonej konsumpcji. Optimum.Studia ekonomiczne 3 (69), 169-183.
 • Stefanicki, R. (2004). Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Monitor Prawniczy 7/2004, 313.
 • Śmiechowska, M., (2012). Znakowanie produktów żywnościowych. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 42, 1.
 • Tkaczyk, J., (2011). Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta. W: I. Rudawska, M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa, s. 267 - 275.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2007). Konsumentów portret własny. Warszawa. 23.