Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.56

Edyta Gąsiorowska-Mącznik

FUNCTIONAL DIVERSITY OF KIELCE SUBURBAN MUNICIPALITIES VERSUS THE STANDARD OF LIVING OF THEIR INHABITANTS

Zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich Kielc a poziom życia ich mieszkańców

Abstract:

Urbanization processes of areas located within large cities entail a number of consequences, such as a change in employment structure of inhabitants in these areas. New housing developments attract a stream of well-educated and affl uent urban dwellers, who move to the suburbs and contribute to the transformation of dominating functions in the areas located near the cities. Based on selected empirically measurable characteristics, synthetic measures were calculated for the phenomena analyzed with the use of the Hellwig method. The following functions have been included: agricultural, recreational, service, industrial, and residential. Based on the conducted analysis, it can be claimed that most of the examined municipalities are characterized by multifunctional development, with no dominant function apparent. Also, the analysis revealed the existence of three social classes in the studied areas, distinguished by a very high, high, or average standard of living of their members. The study found that the highest standard of living is typical for the municipalities where industrial and service-related functions dominate. 

Abstract in polish:

Procesy urbanizacji obszarów zlokalizowanych w obrębie dużych miast pociągają za sobą wiele skutków. Zmienia się struktura zatrudnienia zamieszkującej tam ludności. Do nowych osiedli napływa strumień ludności miejskiej, dobrze wykształconej i zamożnej. Następstwem tego procesu jest przemiana funkcji obszarów położonych w sąsiedztwie miast. Badaniem objęto gminy podmiejskie Kielc. Na podstawie wybranych cech empirycznych obliczono syntetyczne miary dla analizowanych zagadnień przy zastosowaniu metody Hellwiga. Przyjęto następujące funkcje: rolnicze, rekreacyjne, usługowe, przemysłowe, rezydencjalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy można skonstatować, że większość analizowanych gmin charakteryzuje się rozwojem wielofunkcyjnym, bez wyraźnie dominującej funkcji. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić trzy klasy: o bardzo wysokim, wysokim i średnim poziomie życia. Stwierdzono, że najwyższy poziom życia występuje w gminach, w któ- rych dominują funkcje przemysłowe i usługowe.

Keywords: functional diversity, standard of living, suburban municipalities

Keywords in polish: zróżnicowanie funkcjonalne, poziom życia, gminy podmiejskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_56.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.56
For citation:

MLA Gąsiorowska-Mącznik, Edyta. "FUNCTIONAL DIVERSITY OF KIELCE SUBURBAN MUNICIPALITIES VERSUS THE STANDARD OF LIVING OF THEIR INHABITANTS." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 293-299.
APA Edyta Gąsiorowska-Mącznik (2016). FUNCTIONAL DIVERSITY OF KIELCE SUBURBAN MUNICIPALITIES VERSUS THE STANDARD OF LIVING OF THEIR INHABITANTS. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 293-299
ISO 690 GąSIOROWSKA-MąCZNIK, Edyta. FUNCTIONAL DIVERSITY OF KIELCE SUBURBAN MUNICIPALITIES VERSUS THE STANDARD OF LIVING OF THEIR INHABITANTS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 293-299.
Corresponding address:
dr Edyta Gąsiorowska-Mącznik, Katedra Zarządzania i Marketingu, Politechnika Świętokrzyska, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Authors email:
edytag@tu.kielce.pl

References

 • Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi, Warszawa: Wyd. PWN.
 • Bański, J., Czapiewski, K. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich regionu. Ekspertyza, Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 • Chojnicki, T., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Warszawa: wyd. KPZK PAN,
 • Duczkowska-Małysz, K. (1998). Typologia obszarów wiejskich – kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego, Więckiewicz, Z. (red.), Wrocław.
 • Kopacz, I., Mularczyk, M. (2011). Zróżnicowanie funkcjonalne gmin sfery podmiejskiej Kielc, [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Kamińska, W., Heffner, K. (red.), Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Koter, M. (1985). Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Uniwersitas Lodziensis, Folia Geographica, nr 5.
 • Rutkowski, J. (1984) .Podstawowe pojęcia statystyki społecznej, Wiadomości statystyczne, nr 10.
 • Salomon, J. (2007). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Inżynieria Rolnicza, nr 8/96.
 • Słodczyk, J. (2001) . Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole: Wyd. UO.
 • Suliborski, A. (1985). Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, Uniwersitas Lodziensis, Folia Geographica, nr 5.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL, pobrane 15 lipca 2015r.
 • www.powiat.kielce.pl, pobrane 15 lipca 2015r.