Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.55

Wawrzyniec Czubak, Bartłomiej Bajan

THE IMPACT OF RDP 2007–2013 ON INTEGRATION OF POLISH AGRICULTURAL PRODUCERS BASED ON THE ACTION “AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS”

Wpływ PROW 2007-2013 na procesy integracyjne polskich producentów rolnych na przykładzie działania „Grupy producentów rolnych”

Abstract:

Due to the considerable fragmentation of farms in order to improve competitiveness of the Polish agricultural sector it is crucial to enhance cooperation of farmers within producer groups. The paper analyses changes in farm integration processes in view of the implementation of the agricultural policy. It presents growth dynamics for the number of agricultural producer groups and their spatial distribution in Poland. The aim of this study was to determine the impact of the introduced fi nancial support mechanisms on association of farmers in producer groups.

Abstract in polish:

Z powodu dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego bardzo istotna jest umiejętność kooperacji oraz współpracy rolników w ramach grup producenckich. W artykule przeprowadzono ocenę procesów integracyjnych gospodarstw rolnych, które zachodziły w warunkach wdrażania działań polityki rolnej. Przedstawiono dynamikę wzrostu liczby grup producentów rolnych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Celem badań było określenie wpływu wprowadzenia mechanizmów wsparcia fi nansowego na zrzeszanie się rolników w grupy producenckie.

Keywords: Rural Development Programme for 2007–2013, agricultural producer groups, horizontal integration in agriculture

Keywords in polish: PROW 2007–2013, grupy producentów rolnych, integracja pozioma w rolnictwie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_55.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.55
For citation:

MLA Czubak, Wawrzyniec, and Bartłomiej Bajan. "THE IMPACT OF RDP 2007–2013 ON INTEGRATION OF POLISH AGRICULTURAL PRODUCERS BASED ON THE ACTION “AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS”." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 283-292.
APA Wawrzyniec Czubak, Bartłomiej Bajan (2016). THE IMPACT OF RDP 2007–2013 ON INTEGRATION OF POLISH AGRICULTURAL PRODUCERS BASED ON THE ACTION “AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS”. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 283-292
ISO 690 CZUBAK, Wawrzyniec, BAJAN, Bartłomiej. THE IMPACT OF RDP 2007–2013 ON INTEGRATION OF POLISH AGRICULTURAL PRODUCERS BASED ON THE ACTION “AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS”. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 283-292.
Corresponding address:
dr hab. Wawrzyniec Czubak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
czubak@up.poznan.pl

References

 • Boguta W. (2011). Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, Wydawnictwo Spółdzielcze Sp. z o.o.
 • Chałupka P. (1998). Ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne podstawy organizowania się rolników; Leszno: Wyd. Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesznie.
 • Chlebicka A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 4(22), 31-39.
 • Czapiewska G. (2013). Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich pomorza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 13 Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi.
 • Hasiński W. (2013). Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Wrocław: Rozprawy Naukowe IGRR UW.
 • Kotala A. (2003). Rola grup producenckich w zwiększeniu skali produkcji i konkurencyjności gospodarstw rolnych Polski południowej. w: Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, Kraków: Wyd. AR w Krakowie, 79–89.
 • Krzyżanowska K., Trajer M. (2014). Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa: Zeszyty Naukowe SGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 106, 57–70.
 • Krzyżanowska K., Trajer M. (2011). Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” PROW 2007–2013, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 56
 • Lemanowicz M. (2005). Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Lipińska I. (2008). Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 3(9), 99-109
 • Rejestr grup producentów rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.07.2015r.
 • Rejestr Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący stanu realizacji działania 142 PROW 2007-2013 z dnia 31.03.2015r.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014 (2014), Warszawa: Główny Urząd Statystyczni.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członów grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1292)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. 2004. Dz. U. RP 238, poz. 2391
 • Rozporządzenie Rady WE nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2005. Dz. U. WE L 277/1
 • Sobczak W., Wielechowski M. (2013). Rozwój grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce w świetle unijnego i krajowego ustawodawstwa; Warszawa: Zeszyty Naukowe SGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103, (161-171)
 • Stoma M. (2013). Grupy producentów rolnych - uwarunkowania i funkcjonowanie. Lublin: Q & R Polska.
 • Tomczak P. (2009). Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi W: Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Warszawa: Studia Obszarów Wiejskich, t. XVII.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. 2000. Dz. U. RP 88, poz. 983, z późniejszymi zmianami
 • Wiatrak A.P. (2006: Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania nimi. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, t. XIII, z. 2, (361–365)
 • Wigier M. (1997). Organizacje producentów rolnych w Unii Europejskiej. Siedlce: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • www.arimr.gov.pl
 • www.ksow.gov.pl