Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.53

Piotr Bórawski

INTEGRATION AND LOGISTIC ACTIVITIES BASED ON DAIRY FARMS IN THE MAZOWSZE AND PODLASIE REGIONS

Działania integracyjne i logistyczne na przykładzie gospodarstw mlecznych regionu Mazowsze i Podlasie

Abstract:

The aim of the study was to investigate and assess integration and logistic activities in dairy farms operating in the FADN regions of Mazovia and Podlasie. The study used primary data from studies conducted by the author in 2013 on a target group of 100 households. The investigated population of farms was divided in terms of the number of cows in the following groups of up to 10 cows (9 households), 11–20 cows (27 households), 21–30 cows (31 households), 31–40 cows (14 households) and above 40 cows (19 households). The study used the survey method using questionnaire interviews. The research shows that farmers most frequently collaborated on the joint use of equipment and supplies of agricultural inputs. In contrast, farmers in the study frequently sold products to processing companies or intermediaries.

Abstract in polish:

Celem badań było poznanie oraz ocena działań integracyjnych i logistycznych gospodarstw mlecznych funkcjonujących w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku w regionie FADN Mazowsze i Podlasie na grupie 100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. Badaną zbiorowość podzielono ze względu na liczbę krów na następujące grupy: do 10 krów (9 gospodarstw), 11–20 krów (27 gospodarstw), 21–30 krów (31 gospodarstw), 31–40 krów (14 gospodarstw) oraz powyżej 40 krów (19 gospodarstw). W badaniach wykorzystano metodę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza. Z badań wynika, że rolnicy najczęściej współ- pracowali w zakresie wspólnego wykorzystania sprzętu i zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej. Natomiast objęci badaniem rolnicy najczęściej sprzedawali produkty do przetwórstwa lub pośrednikom.

Keywords: logistic activities, integration activities, dairy farms

Keywords in polish: działania logistyczne, działania integracyjne, gospodarstwa mleczne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_53.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.53
For citation:

MLA Bórawski, Piotr. "INTEGRATION AND LOGISTIC ACTIVITIES BASED ON DAIRY FARMS IN THE MAZOWSZE AND PODLASIE REGIONS." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 263-271.
APA Piotr Bórawski (2016). INTEGRATION AND LOGISTIC ACTIVITIES BASED ON DAIRY FARMS IN THE MAZOWSZE AND PODLASIE REGIONS. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 263-271
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr. INTEGRATION AND LOGISTIC ACTIVITIES BASED ON DAIRY FARMS IN THE MAZOWSZE AND PODLASIE REGIONS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 263-271.
Corresponding address:
dr hab. inż. Piotr Bórawski, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmiń- sko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
Authors email:
pboraw@uwm.edu.pl

References

 • Baryła-Paśnik, M., Piekarski W., Dudziak, A., Piecak, A. (2014). Zarządzanie systemem logistycznym transportu w dystrybucji mleka. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 1, 937.
 • Beba, P., Poczta, W. (2014). Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2, 32, 5-16.
 • Bórawski, P., Brodziński, Z. (2014). Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli. Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Roz. Obszar. Wiej. 101, 1, 127-136.
 • Bruska, A. (2012). Wsparcie logistyczna na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 3(25), 31-39.
 • Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31-39
 • Jałowiecki, P., Jałowiecka, E., Olejniczak, M. (2014). Ocena złożoności struktury logistyki
 • w polskich przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 67-71.
 • Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych
 • w gospodarstwach indywidualnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB Warszawa.
 • Knecht, D., Środoń, S. (2013). Analiza działalności grup producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych grupy Biała. J. Agribus. Rural Dev., 1,(27), 101-117.
 • Kobus, J., Kmiecik, D. (2006). Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych wielkopolski w 2004 roku. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 2(47), 108-115.
 • Parzonko, A. (2005). Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich. Wyd. SGGW Warszawa.
 • Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wyd. SGGW Warszawa.
 • Pawlewicz, A., Gotkiewicz, W. (2012). Kanały dystrybucji surowców żywnościowych
 • z gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Logistyka 4, 1168-1174.
 • Pietrzak, M., Baran, J., Maciejczak, M. (2010). Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich. Wieś Jutra 1(138), 1-5.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Dz. Urz. UE L. 2004 Nr 139, poz. 55. Załącznik III, Sekcja IX, Surowe mleko, siara, przetwory mleczne i produkty na bazie siary.
 • Sass, R. (2007). Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Rocz. Nauk Rol. Ser. 93, 2, 71-79.
 • Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu grójeckiego i rawskiego. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 121-131.
 • Szczepaniak, I. (2014). Konkrecyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym-wybrane elementy. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 4, 281-287.
 • Śmigła, M. (2014). Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 143-150.
 • Ziętara, W. (2014). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1, 257-262.