Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.52

Joanna Baran

CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS 2004–2013

Zmiany produktywności wybranych branż Polskiego przemysłu spożywczego w latach 2004-2013

Abstract:

The aim of this paper is to specify changes in productivity of the Polish food sector as a whole and its selected branches in the years 2004–2013. Analyses were conducted based on the Malmquist Productivity Index (MPI). In the MPI model the following variables were adopted: the output – sold production (million PLN), inputs – average number of employees (thous) and gross value of fi xed assets (million PLN). It was confi rmed that productivity of the Polish food sector improved in the years 2004–2013. Results of analyses showed that changes in technical effi ciency had a greater eff ect on changes in food sector productivity in Poland – particularly in the fi rst period following Poland’s accession to the EU and starting from 2009, i.e. the outbreak of the economic crisis. Technical change had a considerable eff ect on the improvement of productivity in the food sector only in the years 2006– 2008. The greatest mean annual improvement in productivity in the analysed period was observed in meat and milk processing and beverage production

Abstract in polish:

Celem artykułu jest określenie zmian produktywności całego polskiego przemysłu spożywczego i jego wybranych branż w okresie 2004–2013. Badania przeprowadzono, bazując na indeksie produktywności Malmquista (Malmquist Productivity Index, MPI). Do modelu MPI przyjęto jako zmienne: efekt – produkcję sprzedaną (mln zł) oraz nakłady – przeciętne zatrudnienie (tys.) i wartość brutto środków trwałych (mln zł). Potwierdzono, że w latach 2004–2013 polski przemysł spożywczy odnotował poprawę produktywności. Wyniki badań wykazały, że większy wpływ na zmianę produktywności przemysłu spożywczego w Polsce miały zmiany efektywności technicznej – szczególnie w pierwszym okresie po akcesji do UE oraz od 2009 r., czyli od momentu kryzysu gospodarczego. Postęp technologiczny znacząco wpływał na poprawę produktywności przemysłu spożywczego jedynie w latach 2006–2008. Najwyższą średnioroczną poprawę produktywności w badanym okresie osiągnęły branże przetwórstwa mięsa i mleka oraz produkcja napojów.

Keywords: food sector, productivity, Malmquist Productivity Index

Keywords in polish: przemysł spożywczy, produktywność, indeks produktywności Malmquista

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_52.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.52
For citation:

MLA Baran, Joanna. "CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS 2004–2013." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 255-262.
APA Joanna Baran (2016). CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS 2004–2013. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 255-262
ISO 690 BARAN, Joanna. CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS 2004–2013. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 255-262.
Corresponding address:
dr Joanna Baran, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
joanna_baran@sggw.pl

References

 • Baran, J., Pietrzak, M. (2007). Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, Roczniki SERIA, t. IX, z.3, Warszawa-Poznań-Kraków, 15-19.
 • Bieńkowski, J., Jankowiak, J., Dąbrowicz, R., Holka, M. (2012). Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2 (2012), 35-40
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisheres, New York.
 • Drożdż, J., Urban, R. (2012). Problemy sektora spożywczego w Polsce, Przemysł spożywczy, T 66, nr 8/9, 24-28
 • Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, The American Economic Review, vol. 84, no. 1, 66-83.
 • Kacperska, E.M. (2010). Konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach międzynarodowych w latach 2004-2009. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 4, 158-163.
 • Łukiewska, K. (2014). Produktywność w przemyśle spożywczym w Polsce – poziom i międzybranżowe zróżnicowanie, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 1, 2014, 53-63
 • Michalczyk, J. (2011). Przemiany w polskim przemyśle spożywczym po akcesji do Unii Europejskiej, Ekonomia, 4(16) 2011, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s.387-397
 • Pawlak, K. (2009). Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 15-31.
 • Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji – lata 2004-2006) W: Urban R. (red.), Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową, nr 90 /2008.
 • Szczepaniak, I. (2012). Wskaźnikowa ocena międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego, W: I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), (s. 38-50), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zielińska-Głębocka, A. (red.). (2003). Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.