Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.47

Jacek Strojny

IMPACT OF AGRI-FOOD EXPORTS ON THE EU COUNTRIES’ AGRICULTURAL PRODUCTION

Wpływ eksportu rolno-żywnościowego na produkcję rolną krajów UE

Abstract:

The aim of the study is to investigate the dynamic relationship between agro-food exports and production of agricultural sectors of EU countries in the period of 1994-2011. In the sake of accessing the degree of the interdependency between researched factors the time series techniques were employed. The first stage of the analysis was the assessment of the modeling process formal condition – the examination of variables stationarity. Because the stationarity hypothesis was rejected, the variables were differentiated to achieve stationarity. Subsequently, considered relationship was quantified by the mean of dynamic panel model. The model parameters suggest considerable impact of agro-food exports as immediate factor stimulating agricultural production among EU countries. 

Abstract in polish:

Celem opracowania jest analiza dynamicznej współzależności między eksportem produktów rolno-żywnościowych a produkcją sektorów rolnych krajów UE w latach 1994-2011. Do oszacowania charakteru współzależności między rozważanymi czynnikami wykorzystano techniki analizy szeregów czasowych. Pierwszym etapem badania była ocena formalnego warunku procesu modelowania – badanie stacjonarności zmiennych. Ponieważ hipoteza o stacjonarności została odrzucona, zmienne poddano różnicowaniu celem doprowadzenia do stacjonarności. Następnie z wykorzystaniem dynamicznego modelu panelowego dokonano kwantyfikacji zależności będącej przedmiotem zainteresowania. Parametry otrzymanego modelu sugerują występowanie wśród krajów UE znaczącego natychmiastowego efektu stymulacji produkcji rolnej przez eksport towarów rolno-żywnościowych.

Keywords: agricultural exports, agricultural production, cointegration analysis, dynamic panel model

Keywords in polish: eksport rolny, produkcja rolnictwa, analiza kointegracji, dynamiczny model panelowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume40/issue2/art_47_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.47
For citation:

MLA Strojny, Jacek. "Wpływ eksportu rolno-żywnościowego na produkcję rolną krajów UE." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 433-442.
APA Jacek Strojny (2016). Wpływ eksportu rolno-żywnościowego na produkcję rolną krajów UE. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 433-442
ISO 690 STROJNY, Jacek. Wpływ eksportu rolno-żywnościowego na produkcję rolną krajów UE. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 433-442.
Corresponding address:
dr hab. Jacek Strojny, Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
Authors email:
rrstrojn@cyf-kr.edu.pl

References

 • Balassa, B. (1978). Exports and economic growth: further evidence. Journal of Development Economics, 5(2), 181-189.
 • Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden-Day.
 • Carlin, W., Glyn, A, van Reenen J. (1997). Quantifying a Dangerous Obsession Competitiveness and Export Performance in an OECD Panel Industries. London: CEPR, Discussion Paper nr 1628.
 • Cooper, R.L. (1972). The Predictive Performance of Quarterly Econometric Models of the United States. W: B.G. Hickman (red.), Econometric Models of Cyclical Behaviour. New York: Columbia University Press.
 • Engle, R.F., Granger, C.W.J., (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251-276.
 • Farmer, K., Schelnast, M. (2013). Growth and International Trade: An Introduction to the Overlapping Generations Approach. Heidelberg: Springer Verlag.
 • Grant, R.M. (1991). Porter's competitive advantage of nations: An assessment. Strategic Management Journal, 12(7), 535-548.
 • Gurgul, H., Lach, Ł. (2010). International Trade and Economic Growth in the Polish Economy. Operations Research and Decisions, 20(3-4), 5-29.
 • Helpman, E., Krugman, P. (1985). Market Structure and Foreign Trade. Cambridge: MIT Press.
 • Herzer, D., Nowak-Lehnmann, F.D. (2006). What does export diversification do for growth? An econometric analysis. Applied Economics, 38, 1825-1838.
 • Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Auto-regressive Models. New York: Oxford University Press.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.
 • Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. Łódź: Absolwent.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 • Lubiński, M., Michalski, T., Misala, J. (1995). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Meeusen, W., Rayp, G., (2000). Patents and Trademarks as Indication of International Competitiveness. W: P. Buigues, A. Jacquemin, J.F. Marchipont (red.), Competitiveness and Value of intangible Assets. Cheltenham: Edwards Elgar.
 • Meredyk, K. (2001). Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. Materiały konferencyjne, Warszawa: Wyd. SGH.
 • Morley, B., Morgan, W. (2008). Causality between Exports, Productivity and Financial Support in European Union Agriculture. Regional Studies, 42(2), 189-198.
 • Phillips, P.C.B. (1986). Understanding Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 33, 311-340.
 • Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and Rea1ity. Econometrica, 48, 1-48.
 • Strojny, J. (2013). Eksport a dynamika produkcji rolnej krajów UE. W: B. Borkowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Warszawa: Wyd. SGGW, XIV/3, 71-80.
 • Van den Berg, H., Lewer, J.J. (2007). International Trade and Economic Growth. New York: M.E. Sharpe.
 • Wigier, M. (2013). Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 3-19.
 • Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu Technologiami. Warszawa: PWN.
 • Xiao, Q., Reed, M. (2007). Export and production growth: evidence from three major wheat exporters of Australia, Canada and the United States. Applied Economics, 39(1), 309-319.