Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.46

Michał Soliwoda

THE CONCEPT OF “SAFETY NET” AND ITS APPLICATION IN AMERICAN AND CANADIAN AGRICULTURE

Koncepcja „safety net” i jej zastosowanie w rolnictwie USA i Kanady

Abstract:

This aim of the article was  to provide a multi-faceted presentation of the possibilities of aplication the concept of "safety net" in agriculture in the United States and Canada. Literature review, elements of heuristic methods, and the documentaty method- in comparative terms - were used.  . The theoretical basis of the concept of safety nets in agriculture refer to the achievements earned by many schools and streams  in economics and finance. An in-depth analysis is based on an "eclectic" and interdisciplinary approach. In practice, the "architecture" of safety nets in agriculture in the U.S.  and Canada is quite complex and is based on relationships between the individual components. The role of risk management systems for agriculture will be strengthened.

Abstract in polish:

Celem artykułu była wieloaspektowe przedstawienie możliwości zastosowania koncepcji „safety net” w rolnictwie USA i Kanady. Wykorzystano metodę studiów literaturowych, elementy  metod  heurystycznych,  a także - w ujęciu porównawczym -  metodę dokumentacyjną. Podstawy teoretyczne koncepcji siatek bezpieczeństwa w rolnictwie odwołują się do dorobku wypracowanego przez wiele szkół i nurtów ekonomii oraz finansów.  Pogłębiona ich analiza opiera się na podejściu o charakterze „eklektycznym” i interdyscyplinarnym.  W praktyce, „architektura” siatek bezpieczeństwa w rolnictwie USA i Kanady jest dosyć złożona, opiera się na  współzależności między poszczególnymi komponentami. Rola systemów zarządzania ryzykiem w rolnictwie zostanie wzmocniona.

Keywords: fi nancial security, socio-economic security, agricultural policy, “farming safety net”

Keywords in polish: bezpieczeństwo fi nansowe, bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, polityka rolna, „farming safety net”

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_46.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.46
For citation:

MLA Soliwoda, Michał. "THE CONCEPT OF “SAFETY NET” AND ITS APPLICATION IN AMERICAN AND CANADIAN AGRICULTURE." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 423-432.
APA Michał Soliwoda (2016). THE CONCEPT OF “SAFETY NET” AND ITS APPLICATION IN AMERICAN AND CANADIAN AGRICULTURE. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 423-432
ISO 690 SOLIWODA, Michał. THE CONCEPT OF “SAFETY NET” AND ITS APPLICATION IN AMERICAN AND CANADIAN AGRICULTURE. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 423-432.
Corresponding address:
dr inż. Michał Soliwoda, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Authors email:
michal.soliwoda@ierigz.waw.pl

References

 • Alińska, A. (2011). Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa, 4(8), 87-99.
 • Anderson, P.M., Butcher K.F., Schanzenbach, D.W. (2015). Changes in Safety Net Use During the Great Recession, American Economic Review: Papers & Proceedings, 105(5): 161-165.
 • Canadian Federation of Agriculture (2007). A Canadian Farm Bill A New Vision for Canadian Agriculture. Draft Discussion Paper January, 2007.
 • Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne- kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, Z. 2, 100-109.
 • Collins, K., Bulut, H. (2011), Crop Insurance and the Future Farm Safety Net, Choices, The Magazine of Food, Farm and Resource Issues, 2011, 4th Quarter 2011, 26(4).
 • Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2011). Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 5-24.
 • Czyżewski, B., Matuszczak A. (2008). Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie – ujęcie teoretyczne. W: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski (aut.), Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych (s. 29-43). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Duraj, N. (2014). Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. W: S. Wojciechowska-Filipek (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XV, Zeszyt 5, Część II. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym (s. 25-38). Łódź – Warszawa: Wyd. Społeczna Akademia Nauk. Downloaded 25.08.2015 from: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-5-2.pdf
 • Freshwater, D. (2002). Economics of Farm Support and Canada's Safety Net: Discussion. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 2002, vol. 50, issue 4, 465-471.
 • Gorazda, M. (2014), Filozofia ekonomiii, Kraków: Copernicus Center Press.
 • Hill, B. (2000). Agricultural incomes and the CAP. Economic Affairs, 20, 11–17.
 • Hill, B. (2012), Understanding the Common Agricultural Policy. Oxon: Earthscan.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2008). Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Kane, E.J. (2001), Using disaster planning to optimize expenditures on financial safety nets, Atlantic Economic Journal, September 2001, Volume 29, Issue 3, pp 243-253.
 • Kata R. (2011), Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 98 z. 2, s. 116-126.
 • Kata, R. (2009). Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, 307-318.
 • Kwast, M.L., Passmore, S.W. (2000). The Subsidy Provided by the Federal Safety Net: Theory and Evidence Journal of Financial Services Research 17:1, 125-145, 2000
 • Monkiewicz, M. (2010). Bezpieczeństwo finansowe na rynku ubezpieczeń. W: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Sadowski, A., Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXX, 2009.
 • Shields, D.A. (2015). Farm Safety Net Programs: Background and Issues., Congressional Research Service 7-5700 . August 21, 2015.
 • Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015/2, 38-47.
 • United States Department of Agriculture (2006). Farm Safety Net. Downloaded 25.08.2015 from: www.usda.gov/documents/FARM_SAFETY_NET.pdf
 • United States Department of Agriculture, Farm Service Agency (2014), Base Acre Reallocation, Yield Updates, Agriculture Risk Coverage (ARC) & Price Loss Coverage (PLC) FACT SHEET September 2014.
 • Van Kooten, G.C. (2014), Canadian Agricultural Policy Lectures, Downloaded 25.08.2015 from web.uvic.ca/~kooten/Agriculture/CanadianPolicy.pdf
 • Wigier, M. (2012). Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), 263-272.
 • Wigier, M., Chmurzyńska, K. (2011). Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PROW 2007–2013 – teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 25-40.
 • Żmija, D. (2011). Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 863, 53-68.