Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.43

Anna Rosa

THE IMPORTANCE OF BANK’S REPUTATION IN THE SELECTION OF BANKING PRODUCTS IN THE OPINION OF MIDDLE POMERANIAN FARMERS

Znaczenie reputacji banku przy wyborze produktów bankowych w opinii rolników Pomorza Środkowego

Abstract:

Farmers, when choosing a bank whose services they want to use, are guided by various factors. The purpose of the research conducted was to select the most essential factors that determine the choice of a bank and an identification of connections between opinions on a bank (its reputation) and the selected features that characterize farmers from the Middle Pomeranian region. The primary data obtained in the course of the empirical field research conducted and a multidimensional correspondence analysis were used in the realization of the objective accepted. The following constituted the set of operands: the status and acreage of the farm, the type and the value of production, sex, age and education of the person in charge of the farm. As is evident from the research conducted, the opinion on a bank (its reputation) was the most essential determinant indicated in the selection of banks by farmers. The analysis demonstrated among others that those farmers polled who think that the opinion on the bank constitutes an important cause in the selection of banking products and services are in aged below 45, they possess secondary agricultural education and run farms with plant and animal production.

Abstract in polish:

Rolnicy dokonując wyboru banku z usług, którego chcą korzystać kierują się różnego rodzaju czynnikami. Celem przeprowadzonego badania był wybór najistotniejszych czynników determinujących wybór banku oraz identyfikacja powiązań pomiędzy opinią o banku (jego reputacją), a wybranymi cechami charakteryzującymi rolników z regionu Pomorza Środkowego. Do realizacji podjętego celu wykorzystano dane pierwotne pozyskane w toku przeprowadzonych terenowych badań empirycznych oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Zestaw zmiennych niezależnych stanowiły: status oraz powierzchnia gospodarstwa rolnego, rodzaj i wartość produkcji, płeć, wiek oraz wykształcenie kierującego. Jak wynika z przeprowadzonych badań najistotniejszą wskazywaną determinantą wyboru banku przez rolników była opinia o banku (jego reputacja). Analiza wykazała między innymi, że ankietowani rolnicy, którzy uważają, że opinia o banku stanowi ważną przyczynę przy wyborze produktów i usług bankowych są w wieku poniżej 45 lat, posiadają wykształcenie średnie rolnicze i prowadzą gospodarstwa z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Keywords: farmer, banking products and services, opinion on a bank, reputation and image, the Middle Pomerania

Keywords in polish: rolnik, produkty i usługi bankowe, opinia o banku, reputacja i wizerunek, Pomorze Środkowe

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_43.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.43
For citation:

MLA Rosa, Anna. "THE IMPORTANCE OF BANK’S REPUTATION IN THE SELECTION OF BANKING PRODUCTS IN THE OPINION OF MIDDLE POMERANIAN FARMERS." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 399-406.
APA Anna Rosa (2016). THE IMPORTANCE OF BANK’S REPUTATION IN THE SELECTION OF BANKING PRODUCTS IN THE OPINION OF MIDDLE POMERANIAN FARMERS. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 399-406
ISO 690 ROSA, Anna. THE IMPORTANCE OF BANK’S REPUTATION IN THE SELECTION OF BANKING PRODUCTS IN THE OPINION OF MIDDLE POMERANIAN FARMERS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 399-406.
Corresponding address:
dr Anna Rosa, Katedra Finansów, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin,
Authors email:
anna.rosa@tu.koszalin.pl

References

 • Alessandrini, P., Presbitero, A.F., Zazzaro, A. (2009). Global Banking and Local Markets: A National Perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. vol. 2, no. 2, 173-192.
 • Greenacre, M. (1984). Theory and applications of correspondence analysis. London. Academic Press.
 • Greenacre, M. (1992). Correspondence analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research. vol. (1), 97 – 117.
 • Kata, R. (2003). Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów. Wyd. Oświatowe FOSZE.
 • Kata, R. (2010). Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych – analiza preferencji i ograniczeń. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. no. 1(322), 143-162.
 • Kata, R. (2011). Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development. nr 4 (22), 87-99.
 • Machowska-Szewczyk, M., Sompolska-Rzechuła A. (2012). Wielowymiarowa analiza zgodności wyników badania ankietowego. Wiadomości Statystyczne. no. 4, 1-16.
 • Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Neville, B.A., Bell, S.J., Mengüç, B. (2005). Corporate reputation, stakeholders and the social performance – financial performance relationship. European Journal of Marketing. Vol. 39, No. 9/10, 1184-1198.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Paxford, B. (2010). Ryzyko reputacyjne. Bank. Vol. 12, 30-31.
 • Rosa, A. (2014). Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych. W: D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego. Koszalin. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 229-260.
 • Saxton, M.K. (1998). Where do Reputations Come From? Corporate Reputation Review. Vol. 1, No. 4, 393-399.
 • Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Stanisz, A. (2015). Co można wycisnąć z tych danych? Pobrane 10 listopada 2015 z: http://www.statsoft.pl
 • Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, No. 58, No. 301, 236-244.
 • Zając, S. (2010), Banki spółdzielcze i ich rola w wielofunkcyjnym rozowju obszarów wiejskich. W: M. Ruda (red.), Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla uczelni, Krosno, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, 15-20.
 • Zawadzka, D. (2008). Pomorze Środkowe-społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy. Koszalin. Wydawnictwo PTE.