Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/ JARD.2016.41

Tomasz Pajewski

THE EXTERNAL EFFECTS IN AGRICULTURE AND METHODS FOR REGULATING

Efekty zewnętrzne w rolnictwie oraz sposoby ich regulowania

Abstract:

The paper presents the problem of the presence of externalities in agriculture, and their impact on the provision of public goods by agriculture. The work is a theoretical so for the realization of the theme was used mainly studying Polish and foreign literature. It also presents action to regulate the level of external effects (positive and negative) for the formation of agri-environmental public goods - agri-environmental program under RDP 2007-2013. The views presented were used to asking the questions, which can be the basis for further considerations related to a more in-depth analysis of the problems of a complex socio-environmental and economic.

Abstract in polish:

W pracy przedstawiono problem występowania efektów zewnętrznych w rolnictwie, oraz ich wpływ na dostarczanie
dóbr publicznych przez rolnictwo. Praca ma charakter teoretyczny, dlatego dla omówienia tematu posłużono się
głównie studiami literatury polskiej i zagranicznej. Przedstawiono również działanie mające na celu regulowanie poziomu efektów zewnętrznych (pozytywnych i negatywnych) pod kątem powstawania rolno-środowiskowych dóbr publicznych – program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007–2013. Zaprezentowane poglądy posłużyły do ostawienia pytań, które mogą być podstawą kolejnych rozważań w ramach bardziej dogłębnej analizy problemów o złożonym charakterze społeczno-środowiskowo-ekonomicznym.

Keywords: externalities, environmental protection, public goods, agri-environmental program

Keywords in polish: efekty zewnętrzne, ochrona środowiska, dobra publiczne, program rolno-środowiskowy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_41.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/ JARD.2016.41
For citation:

MLA Pajewski, Tomasz. "THE EXTERNAL EFFECTS IN AGRICULTURE AND METHODS FOR REGULATING." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 375-383.
APA Tomasz Pajewski (2016). THE EXTERNAL EFFECTS IN AGRICULTURE AND METHODS FOR REGULATING. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 375-383
ISO 690 PAJEWSKI, Tomasz. THE EXTERNAL EFFECTS IN AGRICULTURE AND METHODS FOR REGULATING. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 375-383.
Corresponding address:
mgr Tomasz Pajewski, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-782 Warszawa,
Authors email:
tomasz_pajewski@sggw.pl

References

 • Adamowicz M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia (Sustainable and multi-functional development of agriculture versus agronomy), Annales UMCS, Sec. E.
 • Baum R., Śleszyński J. (2009). Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych. (New functions of agriculture - supply of public goods). RN SERiA. vol. XI, no.2.
 • Blaug M. (1996). Economic theory in retrospect. Cambridge University Press. Cambridge
 • Brelik A. (2010). Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych. (Multi-functional development of agriculture versus supply of public goods). ZN Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 24. Ostrołęka
 • Daniłowska A. (2014). Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo” (Concept of public goods versus agriculture). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Agrobiznes 2014 (Scientific Works of the Wrocław University of Economics Agrobusiness 2014) Problemy ekonomiczne i społeczne (Economic and social problems). Wrocław
 • Fiedor B. (ed.) (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. (The basics of the economics of environment and natural resources), Ed. C.H.Beck. Warsaw
 • Gołębiewska B. (2011). Efekty zewnętrzne produkcji rolniczej i ich wpływ na dochody gospodarstw. (Externalities of agricultural production and their impact on farm incomes) RN SERiA. tXIII (vol. 13), no.4.
 • Gonda-Sorczyńska E. (2007). Planowanie przestrzenne jednym z najważniejszych instrumentów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. (Spatial planning as one of the most important instruments of environmental protection in the European Union) Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 437.
 • Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Koszykowska J.(2009) „Realizacja programu rolnośrodowiskowego w województwie podlaskim w latach 2004–2006 i 2007–2008” (Implementation of the agri-environmental programme in Podlaskie voivodeship between 2004-2006 and 2007-2008). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (Protection of Environment and Natural Resources) no. 41
 • Hagedorn K. (2003). Rethinking the theory of agricultural change in an institution of sustainability perspective. [w:] Importance of Policies and Institutions for Agriculture. Laurent Martens. Academic Press Liber Amicornm.
 • Jaskulski D. (2009). Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce. (Natural and organisational-economic conditions to realise the agri-environmental programme in Poland). Fragmenta Agronomica. 26(4)
 • Kagan A. (2011). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. (Influence of agriculture on natural environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Issues of Agricultural Economics). no. 3. 2011.
 • Kucharska A. (2010). Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym (The guide for agri-environmental programme). MRiRW. Warsaw.
 • Liro A. (2003). Program rolnośrodowiskowy jako instrument wielofunkcyjnego rozwoju wsi i ekologizacji polskiego rolnictwa. (Agri-environmental programme as an instrument of multi-functional development of villages and greening of Polish agriculture). Wieś i Rolnictwo 2 (Village and Agriculture 2).
 • Maciejczak M. (2009). Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych – przegląd literatury. (Agriculture and rural areas as the source of public goods - review of literature) Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej (Economics and Organisation of Food Industry), No. 75.
 • Manteufell Szoege H. (2011) Optymalny poziom zanieczyszczania środowiska w zależności od trwałości zanieczyszczenia. (Optimum level of environmental pollution depending of durability of cotamination) Ekonomia i Środowisko (Economics and environment). 1 (39).
 • Marshall A. (1820). Principles of Economics. Macmillan. London.
 • Niewęgłowska G. (2005) Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego. Studia i Monografie. (Ability of family farms to realise the agri-environmental programme. Studies and monographs.). IERiGŻ. Warsaw
 • Pawlewicz A, Bórawski P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. (Relisation of agri-environmental programme in Poland). RN SERiA. vol. XV. no. 2
 • Przezbórska-Skobiej L. (2014). Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce. (Rural areas and agriculture as a source of public goods in agrotourism), Problemy Rolnictwa Światowego (Problems of Worldwide Agriculture). t XIV (XXIX). no. 2. Warsaw
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995). Ekonomia 2. (Economics 2), Wyd. Naukowe PWN, Warsaw
 • The report on realising the Rural Development Program for the years 2007-2013, Report number 8/2014