Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.40

Danuta Mierzwa, Dominik Mizerny

STRATEGIC FACTORS OF THE DEVELOPMENT AS DETERMINANTS OF COMPANY’S FINANCIAL SECURITY

Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy

Abstract:

Considering  the complexity of problems connected with modern  management of organizations, , the authors attempted  to prove that the  environment of the organization  does significantly determine its development, functioning and financial security.  The study was conducted with the use of  scenario analysis , as well as trend extrapolation. The applied methods enabled investigation of macro – environmental factors of the organization in terms of their strategic effect on its functioning. The examined scenario analyses of the environmental status definitely proved that  in the majority of analyses  the key role is played by the international, economic and political and competitive areas.

Abstract in polish:

Ze względu na złożoność problemów współczesnego zarządzania organizacjami, w artykule Autorzy próbowali udowodnić, że otoczenie organizacji w znaczący sposób determinuje jego rozwój,  funkcjonowanie i bezpieczeństwo finansowe. Badania zostały wykonane przy wykorzystaniu metod scenariuszowych i ekstrapolacji trendów. Dzięki zaproponowanym metodom możliwym było zbadanie składników makrootoczenia organizacji w kontekście ich strategicznego wpływu na jego funkcjonowanie.  Z przeprowadzonych badań scenariuszy stanów otoczenia jednoznacznie wynikało, że w większości analiz znaczącą rolę odgrywają sfery: międzynarodowa, ekonomiczno – polityczna oraz konkurencyjna.

Keywords: environment of the organization, strategic factors, fi nancial security

Keywords in polish: otoczenie organizacji, czynniki strategiczne, bezpieczeństwo fi nansowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume40/issue2/art_40_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.40
For citation:

MLA Mierzwa, Danuta, and Dominik Mizerny. "Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 367-374.
APA Danuta Mierzwa, Dominik Mizerny (2016). Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 367-374
ISO 690 MIERZWA, Danuta, MIZERNY, Dominik. Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 367-374.
Corresponding address:
prof. dr hab. Danuta Mierzwa, Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
Authors email:
danutamierzwa@wp.pl

References

 • Dane branżowe (2010 – 2014). Pobrane 15 maja 2015 z: http://stat.gov.pl
 • Gierszewska, G. (2001). Globalizacja: strategia i zarządzanie. Warszawa: FELBERG SJA.
 • Gierszewska, G., Kozłowski, L., Skarżyński, G. (1988). Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Istota podejścia i wybrane procedury analityczne. Warszawa: IOZiDK.
 • Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Gołaszewska-Kaczan, U.(red.). (2000). Analiza strategiczna. Wybrane metody. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Griffin, R. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.
 • Kaleta, A. (red.). (2010). Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wrocław: Wyd. UE.
 • Kluska, R., Hundert, M., Czyżycki, R. (2007). Wybrane zagadnienia z prognozowania. Szczecin: Economicous.
 • Kozioł, K. (2010). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootocznia. Zeszyty Naukowe Studia i Prace WNE i Z., 3(17).
 • Krupski, R. (1999). Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Wyd. WWSZ i P.
 • Krupski, R. (red.). (2003). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody. Wrocław: WAE.
 • Mazur, R. (2010). Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego. Szczecin: Wyd. ZU Technologiczny.
 • Pierścionek, Z. (2003). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Przemysł obuwniczy (2000). Pobrane 15 maja 2015 z: http://www.bankier.pl