Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.38

Karol Kukuła

WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS

Gospodarka odpadami w Polsce (2012–2013) – studium przestrzenne

Abstract:

The condition of the waste management development
is a complex phenomenon described by eight diagnostic
variables. The purpose of the paper is to indicate regional discrepancies in the scope of shaping of the phenomenon in 2012 and 2013. To achieve the purpose, the multivariate analysis was applied, with a particular focus on the zero unitarization method. As a result of application of the aforementioned methods, the ranking of voivodeships with respect to the level of their waste management development was obtained. Further, the voivodeships were divided into four groups: at a very high, high, moderate, and low level of the waste management development. The level of the waste management development is not evenly distributed between given voivodeships. There are signifi cant discrepancies within the investigated area between the voivodeships leading in the ranking (Mazowieckie), and the last voivodeship in the fourth group(Świętokrzyskie) – [I(Qi)  52.5 in 2013].

Abstract in polish:

Stan rozwoju gospodarki odpadami to złożone zjawisko, opisywane przez osiem zmiennych diagnostycznych.
Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowań regionalnych w zakresie kształtowania się tego zjawiska w latach 2012 i 2013. Dla realizacji tego celu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metody unitaryzacji zerowanej. W wyniku zastosowania opisanych metod otrzymano ranking województw ze względu na poziom rozwoju gospodarki odpadami. W dalszej kolejności dokonano podziału województw na cztery grupy: bardzo wysokiego, wysokiego, przeciętnego i niskiego poziomu omawianego zjawiska. Poziom rozwoju gospodarki odpadami nie rozkłada się równomiernie na poszczególne województwa. Istnieją ogromne różnice w tym zakresie między województwem przodującym w rankingu (mazowieckie) a województwem ostatnim z czwartej grupy (świętokrzyskie): I(Qi)  52,5 w 2013 roku.

Keywords: waste, voivodeship, diagnostic variable, object, ranking

Keywords in polish: odpady, województwo, cechy diagnostyczne, obiekt, ranking

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_38.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.38
For citation:

MLA Kukuła, Karol. "WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 345-354.
APA Karol Kukuła (2016). WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 345-354
ISO 690 KUKUłA, Karol. WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 345-354.
Corresponding address:
prof. dr hab. Karol Kukuła, Katedra Statystyki i Ekonometrii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Authors email:
ksm@ur.krakow.pl

References

  • Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju and zasoby and strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z.4.
  • Kukuła K., 1986. Propozycja miary zgodności układów porządkowych. Zeszyty Naukowe AE, Kraków.
  • Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K., 2014. Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przedsiębiorczości and Zarządzanie, Łódź-Warszawa- Białystok, tom XV, zeszyt 8, część I.
  • Skorwider - Namiotko J., 2015. Poziom rozwoju biogospodarki w Polsce w ujęciu regionalnym – próba pomiaru. Studia Ekonomiczne and Regionalne, Biała Podlaska, vol. 8, nr 1.