Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.37

Agnieszka Kubot, Wawrzyniec Czubak

THE PERSPECTIVE OF IMPLEMENTATION THE INCOME TAX IN AGRICULTURE IN THE ASSESSMENT OF FARMERS

Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników

Abstract:

The reference point of the study was the prospect of introduction the income tax in agriculture. The aim of the article was evaluation of the changes in the tax system and the factors affecting these opinions. The consequences of the formal tasks associated with the introduction of income tax were evaluated. There was also an attempt to answer the question: what advantages and disadvantages will bring together change of the tax system in agriculture and what kind of solutions will be expected by Polish farmers from the Ministry of Finance.

Abstract in polish:

Punktem odniesienia przeprowadzonych badań była perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Celem artykułu była ocena zmian systemu podatkowego i czynników wpływających na te opinie. Ocenie poddano konsekwencje zadań formalnych związanych z wprowadzeniem podatku dochodowego. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie wady i zalety nieść będzie ze sobą zmiana systemu podatkowego w rolnictwie oraz jakich rozwiązań ze strony Ministerstwa Finansów oczekiwać będą polscy rolnicy.

Keywords: agricultural economics, financial condition of farms, income tax, accounting in agriculture

Keywords in polish: ekonomika rolnictwa, kondycja finansowa gospodarstw rolnych, podatek dochodowy, rachunkowość w rolnictwie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume40/issue2/art_37_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.37
For citation:

MLA Kubot, Agnieszka, and Wawrzyniec Czubak. "Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 335-344.
APA Agnieszka Kubot, Wawrzyniec Czubak (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 335-344
ISO 690 KUBOT, Agnieszka, CZUBAK, Wawrzyniec. Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 335-344.
Corresponding address:
mgr Agnieszka Kubot, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
agasobczak22@o2.pl

References

 • Bednarski L., (2007): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Bieluk J. (2015): Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. [w] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (red. Litwiniuk P.), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 335-350
 • Czerwińska-Kayzer D., (2010): Agrobiznes podstawy rachunkowości, Wyd. WSiP, Warszawa
 • Czubak W. (2013): Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-704-2, ss. 322.
 • Duczkowska-Małysz K. (): Modernizacja wsi i rolnictwa a reforma finansów publicznych, autoryzowane wystąpienie, www.pte.pl/pliki/0/.../Reforma%20fin.publ.%20a%20modernizacja.doc (dostęp 20.04.2016)
 • Dziemianowicz R.I. (2007a): Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • Dziemianowicz R.I. (2007b): Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2(17), zeszyt 2, str. 184-194, Warszawa
 • Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., (2004): Rachunkowość rolnicza, Wyd. Difin, Warszawa
 • Goraj L., Neneman J., Zagórski M. (2014): Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa
 • Gruziel K. (2008): Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Podstawka M. (1995): Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Podstawka M. (2000): System podatkowy w rolnictwie, Wydaw. SGGW, Warszawa
 • Podstawka M.. (2011): Podstawy finansów: teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Stanisz A. (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska, Kraków
 • T. Kiziukiewicz: Sprawozdawczość finansowa [W]: Red. K. Winiarska Podstawy rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych-koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Warszawa 2008, nr 1, s. 60-77