Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.36

Magdalena Konieczny, Ryszard Dziekan

DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP

Determinanty wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego

Abstract:

The aim of this study was to identify the determinants of the choice of organic foods in the opinion of consumers of the Podkarpackie Voivodship. The study was conducted in the second quarter of 2015 by the means of a questionnaire. The subjects of the research were 308 consumers of organic food in Podkarpackie Voivodship. It was discovered that the consumers perceive organic food as an element of the food category that guarantees health security and excellent taste. Despite the desire to buy such food, the consumers who are supplying themselves with organic products think that the range of products available on the market is insufficient. A very high percentage of the respondents indicated a preference for purchasing food produced in their own country, preferably in their own region, and buying directly from a manufacturer. More than a third of the respondents, especially under 35 years old, is supplying themselves with organic products in specialist stores and supermarkets. The primary barrier in buying organic foods is its too high price. 

Abstract in polish:

Celem pracy była próba określenia determinantów wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety w II kwartale 2015 roku, na terenie województwa podkarpackiego wśród 308 konsumentów. Stwierdzono, że konsumenci postrzegają żywność ekologiczną w kategorii żywności gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne o wysokich walorach smakowych. Mimo chęci zakupu takiej żywności konsumenci zaopatrujący się w produkty ekologiczne uważali, że ich dostępny asortyment na rynku jest niewystarczający. Bardzo wysoki odsetek respondentów wskazywał na preferowanie zakupu żywności pochodzenia krajowego, najlepiej lokalnego, bezpośrednio u producenta. Ponad jedna trzecia respondentów, szczególnie do 35 roku życia, zaopatrywała się w produkty ekologiczne w specjalistycznych sklepach oraz sklepach wielkopowierzchniowych. Zbyt wysoka cena była podstawową barierą ograniczającą zakup żywności ekologicznej. 

Keywords: organic food, organic products, consumer, purchasing decisions

Keywords in polish: żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, konsument, decyzje nabywcze

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_36.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.36
For citation:

MLA Konieczny, Magdalena, and Ryszard Dziekan. "DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 325-333.
APA Magdalena Konieczny, Ryszard Dziekan (2016). DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 325-333
ISO 690 KONIECZNY, Magdalena, DZIEKAN, Ryszard. DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 325-333.
Corresponding address:
dr Magdalena Konieczny, Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gradka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok,
Authors email:
magdalenakonieczny@wp.pl

References

 • Kowalska, A. (2010). Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, 44 (1), 47-63.
 • Łuczka-Bakuła W. [2004]. Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przem. Spoż. 1(58), 11-14.
 • Łuczka-Bakuła, W., Smoluk, J. [2004]. The perception of Polish organic food consumer. Pobrane 30.06.2015 z http://orgprints.org/3943/01/3943.pdf.
 • Łukasiński, W. (2008). Zarzadzanie jakością produktu ekologicznego. Żywn. Nauk. Tech. Jakość, 1 (56), 146–153.
 • Miśniakiewicz, M., Ptasińska, J. (2009). Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 834, 121-150.
 • Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 84-95.
 • Nowogródzka, T. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (2), 54-65.
 • Olech E., Kuboń M. [2015]. Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz., 17 (1), 164-169.
 • Raporty i Analizy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Polsce [2013], pobrane 25.06.2015 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html.
 • Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Rocz. Nauk. Rol., 96 (4), 182-193.
 • Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Pobrane 20 lipca 2015 z: https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/ senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf.
 • The Word of Organic Agriculture 2015. Pobrane 15.07.2015 z: http://www.organic-world.net/yearbook-2015.htlm.
 • Wasilik, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich. Handel Wew., 3(350), 157-168.
 • Żakowska-Biemans, S., Orzeszko-Rywka, A., Jankowski, P., Lipińska, E. [2012]: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W:]. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, s. 295-306.