Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.35

Małgorzata Kołodziejczak, Andżelika Andrzejewska

TYPOLOGY OF COUNTRIES OF THE WORLD ACCORDING TO THE STATE OF FOOD SITUATION

Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności

Abstract:

The aim of the paper was to isolate, from countries where there is the biggest problem of malnutrition, groups which are similar according to the food situation. The research was based on the data of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The analysis covered 115 countries, where according to the FAO there is the highest level of malnutrition. The method of comparative analysis was used in the research and the process of grouping of countries according to the determinants of food situation was conducted with the use of cluster analysis. The research applied to the period 2012-2014. The typology of the countries let us to identify the most important factors determining the food situation in each cluster. There are historical events, national wealth or poverty which was accumulated over the time, natural conditions, as well as cultural and political conditions. Examples of relatively rich countries, where the malnutrition problem also appears, indicate the importance of income inequality.

Abstract in polish:

Celem artykułu było wyodrębnienie, spośród państw w których występuje problem niedożywienia, grup zbliżonych ze względu na sytuację żywieniową ludności. Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Analizie poddano 115 państw, w których według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa występuje najwyższy poziom niedożywienia. Wykorzystana została metoda analizy porównawczej, a grupowanie państw w oparciu o zmienne determinujące sytuację żywnościową ludności zostało przeprowadzone metodą analizy skupień. Zakres czasowy badania obejmował lata 2012-2014. Podział poszczególnych krajów na utworzone grupy typologiczne pozwala na wskazanie najważniejszych czynników kształtujących sytuację żywnościową ludności. Są to zaszłości historyczne i akumulowane przez wiele lat bogactwo narodowe lub bieda, warunki przyrodnicze, uwarunkowania kulturowe i polityczne. Przykłady relatywnie bogatych krajów, w których występuje niedożywienie wskazują również na duże znaczenie nierówności dochodowych.

Keywords: undernourished, hunger, food security, typology

Keywords in polish: niedożywienie, głód, bezpieczeństwo żywnościowe, typologia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume40/issue2/art_35_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.35
For citation:

MLA Kołodziejczak, Małgorzata, and Andżelika Andrzejewska. "Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności ." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 315-324.
APA Małgorzata Kołodziejczak, Andżelika Andrzejewska (2016). Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności . J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 315-324
ISO 690 KOłODZIEJCZAK, Małgorzata, ANDRZEJEWSKA, Andżelika. Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności . J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 315-324.
Corresponding address:
dr Małgorzata Kołodziejczak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl

References

 • Błażejczyk-Majka, L., Kala, R. (2005). Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań, s. 5-8.
 • FAOSTAT (2015). www.faostat.fao.org, dostęp: 3.04.2015.
 • Food loss and its intersection with food security (2014). Special Report. Global food security index 2014: An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit Limited, http://EIU GFSI%202014 Special%20report Food%20loss.pdf, dostęp: 11.07.2015.
 • Górecki, J. (2010). Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (148), s. 107-117.
 • Gulbicka, B. (2009). Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Program wieloletni 2005-2009, nr 124, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kołożyn-Krajewska, D., Rejman, K., Gosiewska, M. (2012). Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Warszawa.
 • Kraciuk, J. (2013). Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 299 (70), s. 119–128.
 • Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. Printed for J. Johnson, in St. Paul’s Church-Yard, London w: Electronic Scholarly Publishing Project 1998, http://www.esp.org, dostęp:14.07.2015.
 • Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe – strategiczną potrzebą ludzkości. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W. (1972). The limits to growth. A Report for THE CLUB OF ROME’S Project on the Predicament of Mankind, New York: Universe Books, (tłum. polskie: Granice wzrostu, Wyd. PWE 1973).
 • Paszkowski, S. (2015). Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego, w: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. A. Czyżewski, B. Klepacki), IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa: Wyd. PTE, s. 363-384.
 • Pawlak, K. (2008). Analiza i model rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, w: Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę (red. R. Urban), Warszawa: IERiGŻ PIB, s. 45.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: Wyd. Nauk. PWE.
 • Pawlak, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, s. 39-51.
 • Poczta, W., Pawlak, K., Dec, M. (2008a). Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 9-25.
 • Poczta, W., Pawlak, K., Dec, M. (2008b). Globalny problem żywnościowy – typologia krajów według stopnia niedożywienia. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXX, z. 4.
 • Sapa, A. (2010a). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 3, s. 231-244.
 • Sapa, A. (2010b). Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (XXV), z. 4, s. 90-100.
 • Sokołowski, A. (2002). Metody stosowane w data mining, StatSoft Polska, s. 9, http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/ wstepdm.html, dostęp: 11.04.2013.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3, Kraków: StatSoft.
 • The State of Food Insecurity in the World (2015). Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Rome: FAO.
 • The State of Food Insecurity in the World (2014). Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome: FAO.
 • The World Factbook (2015). https://www.cia.gov, dostęp: 11.07.2015.
 • Weisfeld-Adams, E., Andrzejewski, A. (2008). Hunger and Poverty: Definitions and Distinctions. New York, http://thp.org/files/Hunger%20and%20Poverty.pdf, dostęp: 11.07.2015.
 • www.goafrica.gov.pl, dostęp: 02.06.2015