Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.30

Justyna Górna

MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL

Zarządzanie wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku

Abstract:

The aim of this paper is to present the essence of eff ective management to recall unsafe food. The implementation of the development is refl ected in its individual parts. Legal requirements oblige companies to take immediate action when an available product poses a threat to the consumer’s health or life. These actions imply blocking of a suspicious batch or a possible product recall, as well as eff ective communication with supervisory authorities and consumers, if a product has already been available to them. The scope of these regulations is scrupulously listed in private safety standards and food quality, such as BRC, IFS, or in an international norm ISO 22000. The article emphasized the importance of the traceability system to ensure eff ective recall, also analysed the results of the research into the causes and evaluated the eff ectiveness of the food recall.

Abstract in polish:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty skutecznego zarządzania wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku. Realizacja celu opracowania znajduje swoje odzwierciedlenie w jego poszczególnych częściach. Wymagania prawne obligują przedsiębiorstwa do podjęcia natychmiastowych działań, gdy tylko się okaże, że produkt dostępny na rynku może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów. Działania te są związane z zablokowaniem podejrzanej partii, ewentualnie z wycofaniem wyrobu z rynku i skutecznym poinformowaniem organów nadzoru oraz samych klientów, jeśli wyrób trafi ł już na półki sklepowe. Obszar tych wymagań jest bardzo szczegółowo uregulowany w prywatnych standardach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, takich jak np. BRC, IFS czy w międzynarodowej normie ISO 22000. W artykule zaakcentowano znaczenie systemu identyfi kowalności dla zapewnienia skutecznego wycofania, a ponadto przeanalizowano wyniki badań empirycznych w zakresie przyczyn i oceny skuteczności wycofań żywności z rynku

Keywords: incidents, recall, unsafe food, food safety

Keywords in polish: ncydenty, wycofanie z rynku, żywność niebezpieczna, bezpieczeństwo żywności

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_30.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.30
For citation:

MLA Górna, Justyna. "MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 265-270..
APA Justyna Górna (2016). MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 265-270.
ISO 690 GóRNA, Justyna. MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 265-270..
Corresponding address:
dr hab. inż. Justyna Górna, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
justyna.gorna@ue.poznan.pl

References

 • Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności (2015). London: British Retail Consortium.
 • International Food Standard (2012). HDE Trade Services: Berlin.
 • ISO 9000: 2015 (E) (2015). Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. Genewa.
 • Kher, S. V., Frezer, L. J., De Jonge, J., Wentholt, M., Howell Davies, O., Luijckx, N. B. L., Cnossen, H. J. (2010). Experts’ perspectives on the implementation of traceability in Europe. Brit. Food J., 112, 3, 262.
 • PN-EN ISO 22000:2006 (2006). Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 22005:2007 (2007). Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu. Warszawa: PKN.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002 (s. 463–486).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 11/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, Dz. U. UE L 6 z 11.01.2011.
 • Skilton, P. F., Robinson, J. L. (2009). Traceability and normal accident theory: How does supply network complexity influence the traceability of adverse events? J. Supply Chain Manag., 45, 3.
 • Taczanowski, M. (2009). Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 70–71). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (2006). Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość działania, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje
 • zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer Business.