Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.29

Joanna Buks, Agnieszka Obiedzińska, Konrad Prandecki

ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY

Środowiskowe efekty zewnętrzne a bezpieczeństwo żywnościowe

Abstract:

The aim of this study is to evaluate the signifi cance of externalities in order to ensure food security. Particular attention has been paid to environmental services, which are often unnoticed in agricultural production processes. The study is theoretical in nature. The analysis was based on the available literature on food security, environmental services, and the theory of externalities. The results indicate that externalities aff ect food security. This concerns all four pillars of food security: food availability, food access, food utilization, and stability of supply and access over time. Furthermore, the relationship includes both, the positive externalities provided by the environment and used by agriculture and households, as well as the negative externalities resulting from agricultural production, which adversely aff ect the environment.

Abstract in polish:

Celem niniejszego opracowania jest ocena znaczenia efektów zewnętrznych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. W szczególności podjęto rozważania dotyczące usług środowiska, czyli procesów zazwyczaj niezauważanych w procesach produkcji rolnej. Opracowanie ma charakter teoretyczny. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnej literatury z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, usług środowiska i teorii efektów zewnętrznych. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie wpływu efektów zewnętrznych na bezpieczeństwo żywnościowe. Dotyczy to wszystkich czterech aspektów bezpieczeństwa żywnościowego, tj. dostępności żywności, dostępu do żywności, wykorzystania żywności oraz stabilności dostępności żywności i dostępu do żywności w czasie. Ponadto relacja ta obejmuje zarówno dodatnie efekty zewnętrzne dostarczane przez środowisko oraz konsumowane przez rolnictwo i gospodarstwo domowe, jak i ujemne efekty będące skutkiem produkcji rolnej, które niekorzystnie wpływają na środowisko

Keywords: externalities, agriculture, household, food security

Keywords in polish: efekty zewnętrzne, rolnictwo, gospodarstwo domowe, bezpieczeństwo żywnościowe

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_29.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.29
For citation:

MLA Buks, Joanna, et al. "ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 257-264..
APA Joanna Buks, Agnieszka Obiedzińska, Konrad Prandecki (2016). ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 257-264.
ISO 690 BUKS, Joanna, OBIEDZIńSKA, Agnieszka, PRANDECKI, Konrad. ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 257-264..
Corresponding address:
dr inż. Agnieszka Obiedzińska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Authors email:
agnieszka.obiedzinska@ierigz.waw.pl

References

 • Altieri, M.A. (2012). The ecological role of biodiversity in agroecosystems. AGR ECOSYST ENVIRON., 74(1-3), 19-31.
 • Barszcz, A., Suder, A. (2009). Diversity in the socio-economic role of the main non-wood forest products for the inhabitants of small villages and large towns in Poland. Folia Forestalia Polonica, series A, 51(1), 77-84.
 • Becla, A., Czaja S., Zielińska A. (2012). Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Warszawa: Difin.
 • Brown, L. R. (2012). Full planet, empty plates: the new geopolitics of food scarcity. New York, London: W. W. Norton i Company.
 • Chambon, N. (2013). An external strategy for European agriculture. Meeting food security and environmental challenges. Policy Paper n° 81, Notre Europe - Jacques Delors Institute.
 • Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., van den Belt, M. (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260.
 • Famielec, J. (2010). Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego. Ekonomia i środowisko, 1 (37). 46-63.
 • FAO (2014). Agriculture, Forestry and Other Land Use Emissions by Sources and Removals by Sinks. Climate, Energy and Tenure Division. Rome: FAO.
 • FAO, IFAD, WFP. (2014). The State of Food Insecurity in the World 2014. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome: FAO.
 • Fiedor, B. (2002). Problemy ekologiczne w teorii ekonomii – ujęcie retrospektywne. W: B. Fiedor (red. n.), S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Fuglie, K.O., Wang, S.L., Ball, V.E. (2012). Productivity Growth in Agriculture. Cambridge MA: CABI
 • Godfray, H.C.J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S.M., Toulmin, C. (2010). Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science 327, 812-818. (doi:10.1126/science.1185383)
 • Godfray, H.C.J., Garnett T. (2014). Food security and sustainable intensification., Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20120273., http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0273
 • GUS (2014). Leśnictwo 2014. Warszawa: GUS.
 • IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (eds. Edenhofer, O., Pichs-Madruga R., Sokona Y., Farahani E., Kadner S., Seyboth K., Adler A., Baum I., Brunner S., Eickemeier P., Kriemann B., Savolainen J., Schlömer S., von Stechow C., Zwickel T., Minx J.C.). Cambridge (United Kingdom) New York (NY, USA): Cambridge University Press.
 • Vira, B., Wildburger, Ch., Mansourian, S. (eds.), (2015). Forests, Trees and Landscapes for Food Security and Nutrition. A Global Assessment Report, Volume 33., Vienna: IUFRO World Series
 • Kusters, K., Achdiawan, R., Belcher, B., Ruiz Pérez, M. (2006). Balancing development and conservation? An assessment of livelihood and environmental outcomes of nontimber forest product trade in Asia, Africa, and Latin America. ECOL SOC., 11(2), 20. Pobrane 27 września 2015 z www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art20/
 • Kwasek, M., Obiedzińska, A. (2013). Spożycie żywności a środowisko. W: J.St. Zegar (red.n.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. (s. 139-152). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • MEA (2005). Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being; A Framework for Assessment. Washington: Island Press.
 • Obiedzińska, A., Kwasek, M., Obiedziński, M. (2015). Bezpieczeństwo żywności jednym z filarów bezpieczeństwa żywnościowego. Referat, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo Zdrowotne. Giżycko, 25-27 marca 2015.
 • Poppyl, G. M., Chiotha, S., Eigenbrod, F., Harvey, C. A., Honza ́k, M., Hudson, M. D., Jarvis, A., Madise, N. J., Schreckenberg, K., Shackleton, C. M., Villa, F., Dawson T. P. (2014). Food security in a perfect storm: using the ecosystem services framework to increase understanding. Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20120288. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0288
 • Power, A.G. (2010). Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies, Phil. Trans. R. Soc. B, 365, 2959-2971.
 • Prandecki, K., Gajos, E., Buks, J. (2015). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [32] Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja problemu. (K. Prandecki red.) PW 2015-2019 nr 7. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Prandecki, K., Wrzaszcz, W., Bocian, M., Buks, J. (2014). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [25] Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego. (K. Prandecki, red.). PW 2011-2014 nr 112. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rapidel B., DeClerck F., Le Coq J-F., Beer J. (2011). Ecosystem Services from Agriculture and Agroforestry. Measures and Payment. London, Washington DC: Earthscan
 • Richardson, R.B. (2010). Ecosystem Services and Food Security: Economic Perspectives on Environmental Sustainability. Sustainability 2, 3520-3548; doi:10.3390/su2113520.
 • Sadowski, A. (2015) Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 401-419.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus W. D. (2012). Ekonomia. Poznań: Wyd. REBIS.
 • Stallman, H.R. (2011). Ecosytem services in agriculture: Determining suitability for provision by collective management. ECOL ECON. 71, 131-139.
 • Staniszewski, P., Nowacka, W.Ł. (2014). Leśne pożytki niedrzewne jako dziedzina nauki oraz element gospodarki leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 16. Zeszyt 38 / 1, 61-68.
 • Swinton, S. M., Lupi, F., Robertson, G. P., Hamilton, S.K., (2007). Ecosystem services and agriculture: Cultivating agricultural ecosystems for diverse benefits. ECOL ECON. 64, 245-253.
 • Woś, A., Zegar, J.St. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • WWF, (2014). Living Planet Report 2014.
 • Zhang, W., Ricketts, T.H., Kremen, C., Carney, K., Swinton, S.M., (2007). Ecosystem services and dis-services to agriculture. ECOL ECON. Volume 64, Issue 2/ 2007. 253-260.