Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.28

Jadwiga Bożek

DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS

Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych problemów społecznych

Abstract:

The phenomenon of unemployment and exacerbating demographic situation can be seen as major social problem of nowadays in Poland. The paper is an attempt to compare districts of the Małopolskie voivodeship with respect to chosen features characterizing these phenomena. On the basis of the data from the Central Statistical Offi ce and with the help of taxonomic methods, grouping of districts has been carried out with respect to the level of features under investigation. The procedure allowed for distinguishing 5 groups of signifi - cant inter-group diff erentiation. The application of taxonomic methods resulted in obtaining a general and, at the same time, accurate picture of diff erentiation of the Małopolskie voivodeship with respect to social problems being analysed and distinction of districts with the most diffi cult situation in this area.

Abstract in polish:

Zjawisko bezrobocia oraz pogarszająca się sytuacja demografi czna należą do najważniejszych współczesnych problemów społecznych w Polsce. W pracy podjęto próbę porównania powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych cech charakteryzujących powyższe zjawiska. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o metody taksonomiczne przeprowadzono grupowanie powiatów podobnych pod względem poziomu badanych cech. Otrzymano pięć grup o wyraźnym zróżnicowaniu międzygrupowym. Zastosowanie metod taksonomicznych pozwoliło otrzymać uogólniony, a jednocześnie dokładny obraz zróżnicowania województwa małopolskiego ze względu na analizowane problemy społeczne oraz ustalenie powiatów, w których sytuacja pod tym względem jest najtrudniejsza.

Keywords: unemployment, demography, taxonomy, districts

Keywords in polish: bezrobocie, demografia, taksonomia, powiaty

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol40/issue2/art_28.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.28
For citation:

MLA Bożek, Jadwiga. "DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS." J. Agribus. Rural Dev. 40.2 (2016): 249-256..
APA Jadwiga Bożek (2016). DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS. J. Agribus. Rural Dev. 40 (2), 249-256.
ISO 690 BOżEK, Jadwiga. DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 40.2: 249-256..
Corresponding address:
dr hab. Jadwiga Bożek, Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Authors email:
rrbozek@cyf-kr.edu.pl

References

  • Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, nr 2/1978, str. 217-226.
  • Holzer, J. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
  • Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.
  • Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna „Monografie”, nr 89/1989, Kraków.
  • Wysocki, F., Wagner, W. (1989). O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 9/1989.
  • Szymańczak, J. (2012). Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne. Studia BAS, nr 2(30) 2012, str. 9-28.