Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.12

Iwona Kowalska

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE FIELD OF EDUCATION IN RURAL AREAS IN POLAND UNDER THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK 2014–2020

Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj

Abstract:

Investment in human capital is a key determinant of socio-economic development in the twenty-fi rst century. These investments in rural areas require well-planned interventions in the fi eld of education. The necessary funds for this purpose will be available under the multiannual fi nancial framework EU 2014–2020. Interventions in this area in Poland are planned mainly under the Operational Programme Knowledge Education Development POWER) and the Regional Operational Programmes (RPO). It should therefore be valuable to preliminarily assess the opportunities and threats connected with the development of human capital in rural areas in Poland in the fi eld of education in 2014–2020. The aim of this article is, thus, an attempt to make such an assessment, taking into account the following aspects: scope of the EU support; procedures for obtaining fi nancial support; available funds and financial instruments. The article verifi es the following hypothesis: based on program POWER establishments and RPO 2014–2020 in the section on education potential chances of the HRD in rural areas mainly result from wide range scope of this suport; while the main threats stem from a very limited scale of prioritization in the procedure of obtaining fi nancial support and the use of non-repayable fi nancial instruments (grants). The article draws upon the analysis of regulations of the European Commission and national legislative sources, as well as literature on development of human capital in rural areas and the absorption of EU funds for social projects.

Abstract in polish:

Inwestycje w kapitał ludzki to kluczowa determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku. Na obszarach wiejskich wymagają one dobrze zaplanowanych interwencji w dziedzinie edukacji. Niezbędne fundusze na ten cel będzie można pozyskiwać w wieloletnich ramach finansowych UE 2014–2020. W Polsce interwencje tego typu są zaplanowane przede wszystkim w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Warto zatem podjąć się wstępnej oceny szans i zagrożeń związanych z rozwojem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce w dziedzinie edukacji w latach 2014–2020. Celem artykułu jest zatem próba dokonania tej oceny z uwzględnieniem trzech aspektów: zakresu przedmiotowego wsparcia unijnego, procedury pozyskiwania wsparcia fi nansowego, nakładów i instrumentów fi - nansowych zaplanowanych do realizacji. W artykule poddano weryfi kacji następującą hipotezę: na podstawie założeń programowych POWER i RPO 2014–2020 w części dotyczącej edukacji można stwierdzić, że potencjalne szanse rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wynikają głównie z szerokiego zakresu przedmiotowego tego wsparcia, natomiast główne zagrożenia – z bardzo ograniczonej skali preferencyjności w procedurze pozyskania wsparcia fi nansowego oraz zastosowania bezzwrotnych instrumentów fi nansowych (dotacji). Przy opracowaniu artykułu korzystano z rozporzą- dzeń wykonawczych Komisji Europejskiej oraz krajowych źródeł legislacyjnych, a także literatury przedmiotu dotyczą- cej rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i absorpcji środków unijnych na projekty społeczne.

Keywords: finance, EU, education, opportunities, threats, rural areas

Keywords in polish: finanse, UE, edukacja, szanse, zagrożenia, wieś

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume39/issue1/art_12_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.12
For citation:

MLA Kowalska, Iwona. " Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 103-111.
APA Iwona Kowalska (2016). Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 103-111
ISO 690 KOWALSKA, Iwona. Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 103-111.
Corresponding address:
dr hab. Iwona Kowalska, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Authors email:
iwona_kowalska@sggw.pl

References

 • Bassanini, A., Scarpetta, S. (2001). Does human capital matter for growth in OECD countries? Evidence from pooled mean-group estimates. OECD, Economics Department Working Papers, 282. Pobrano z: www.oecd.org/eco.
 • Becker, G. S. (1975). Human Capital. NBER, New York. Crafts, N. (1996). Post – Neoclassical Growth Theory. What are its policy implications? Oxford Rev. Econ. Policy, 12, 2. EC (2001). European Competitiveness Report (s. 19). Luxembourg: European Commission.
 • Grzeszczyk, T. A. (2009). Ocena finansowa projektów 2007–2013. Warszawa: Wyd. Placet.
 • Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego (2013). Załącznik 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013–2020 (s. 7). Warszawa. Jones, C. I. (1999). Was an Industrial Revolution Inevitable?
 • Economic Growth Over the Very Long Run. Conference on „Technology, Human Capital and Economic Growth”. Jerozolima: Hebrew Unversity of Jerusalem. Pobrano z: www.mscc.huji.ac.il.
 • MC (2013). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 (s. 97–103). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • MR (2015a). Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (s. 10–166). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • MR (2015b). Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014–2020 (s. 5–6). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • MRiRW (2010). Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa (s. 84). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. J. Monet. Econ., 22.
 • Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Q. J. Econ., May.
 • Osiecka-Chojnacka, J., Kłos, B. (2010). Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich. Stud. BAS, 4(24), 51.
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).
 • Słodowa-Hełpa, M. (2013). Inteligentna specjalizacja regionów. Warunki. Wyzwania i dylematy. Rocz. Nauk Społ., 5(41), 99.
 • Solow, R. (1956). A contribution to the Theory of economic growth. Q. J. Econ., 1.
 • Szczepański, M. (2011). Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 – wymiar wspólnotowy
 • i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013 r. (s. 28–32). Warszawa: Wyd. MRR