Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.8

Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora

ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES

Etyka ekologiczna. Wartości i normy w odniesieniu do społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

Abstract:

An important role in sustainable rural development, involving economy, local communities and nature, should be played by ethics. This paper presents a theoretical and empirical characterization of basic problems of ecological ethics. First and foremost, the study characterizes the philosophical fundamentals of this ethics, with emphasis on ontological and anthropological views of selected thinkers. A universal concept of ecological ethics was proposed, containing values and moral norms that point to realization of this concept. Furthermore, the paper emphasizes empirical aspects of ecological ethics which manifest themselves in the awareness of inhabitants of rural areas. With respect to this topic, we presented selected results of the empirical survey carried out in rural areas in Poland by the Ministry of Agriculture and Rural Development. The presentation of these results was preceded by a short discussion about relationships between ecological ethics and market economy ethics. The paper is based on the analysis of the related literature, legal documents and results of empirical surveys.

Abstract in polish:

W zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, obejmującym gospodarkę, społeczności lokalne i przyrodę, istotną rolę powinna spełniać etyka. W artykule przedstawiamy teoretyczną i empiryczną charakterystykę podstawowych zagadnień etyki ekologicznej. W pierwszej kolejności scharakteryzowano jej fi lozofi czne podstawy, zwracając uwagę na poglądy ontologiczne i antropologiczne wybranych myślicieli. Zaproponowano uniwersalną koncepcję etyki ekologicznej, w której zawarte zostały odpowiednie wartości oraz normy moralne, wskazujące na ich realizację. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na empiryczną stronę etyki ekologicznej, która przejawia się w świadomości mieszkańców wsi. Przedstawione zostały wybrane wyniki badań empirycznych na ten temat, przeprowadzonych na polskiej wsi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki te poprzedza krótka dyskusja poświęcona relacjom etyki ekologicznej z etyką gospodarki rynkowej. Artykuł powstał na bazie analizy odpowiedniej literatury przedmiotu, dokumentów urzędowych oraz rezultatów badań empirycznych.

Keywords: ecological ethics, values, norms, ecological awareness, rural inhabitants

Keywords in polish: etyka ekologiczna, wartości, normy, świadomość ekologiczna, mieszkańcy wsi

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol39/issue1/art_8.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.8
For citation:

MLA Kaczocha, Włodzimierz, and Jan Sikora. "ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 69-78.
APA Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora (2016). ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 69-78
ISO 690 KACZOCHA, Włodzimierz, SIKORA, Jan. ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 69-78.
Corresponding address:
prof. Jan Sikora, Katedra Socjologii i Filozofi i, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
Authors email:
sikorajan@interia.pl

References

 • Aleksandrowicz, J. (1988). Sumienie ekologiczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Blackstone, W. T. (1995). Ethics and Ecology. In: M. Boylan (ed.). Ethical Issues in Business. Cambridge: Harcourt Brace College Publishers.
 • BIOSTAT (2013). Polska wieś i rolnictwo. Raport końcowy.Warszawa: BIOSTAT.
 • Chayanow, A. V. (1986). The Theory of Peasent Economy. Wisconsin: University of Wisconsin Press. Global Code of Ethics for Tourism (1999). Retrieved from: www.world-tourism.org/code_ethics/eng. html.
 • Frysztacki, K. (1995). Społeczne korelaty warunków środowiskowo-ekologicznych. In: K. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż (Eds.). Środowisko, ekologia, świadomość społeczna. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Gadamer, H. G. (1992). Dziedzictwo Europy (p. 19) Warsaw: Wyd. Spacja.
 • Heidegger, M. (1997). Budować, mieszkać, myśleć (p. 321). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kocik, L. (1999). Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej. In: Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie (p. 14). E. Kośmicki, Z. Czaja (Eds.). Poznań: Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Kośmicki, E. (1992). Uwagi o genezie świadomości ekologicznej. In: K. Tartowski, M. Rafiński (Eds.), Idee ekologii w świadomości społecznej. Poznań: Wyd. UAM.
 • Michna, W. (1991). Najpilniejsze do rozwiązania problemy ochrony ekologicznej w Polsce. Ekspertyza IERiGŻ. Warszawa: IERiGŻ.
 • MRiRW (2013). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW 2014–2020), (p. 54). Warszawa: MRiRW.
 • Piątek, Z. (1998). Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie. Kraków: Wyd. Instytutu Filozofi i UJ.
 • Rio Declaration on Environment and Development (1992).Retrieved from: http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.
 • Scruton, R. (2000). Animal Rights and Wrongs. London: Metro Books.
 • Sikora, J., Kaczocha, W., Wartecka-Ważyńska, A. (2015). Values and professional and ethical norms in rural tourism in Poland. Agric. Econ., 61(8), 377–392.
 • Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K., Parzonko, A. J. (2014). Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich (p. 60, 80). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Skolimowski, H. (1992). Eseje o ekologii. Nadzieja matka mądrych. Łódź: Akapit Press.
 • Skolimowski, H. (2007). Rozważania o nowej filozofi i (p. 28). Rzeszów: Wyd. Sofia.
 • Wódz, K. (1993). Społeczne znaczenie świadomości ekologicznej. In: K. Wódz (Ed.). Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia. Wizje przyszłości. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach