Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.7

Monika Jakubus, Joanna Jordanowska, Natalia Tatuśko

KNOWLEDGE OF INHABITANTS OF DARŁOWO AND WRZEŚNIA IN THE ASPECT OF CORRECT MUNICIPAL WASTES MANAGEMENT

Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi

Abstract:

The paper presents state at social participation of inhabitants of Darłowo and Września in the process of municipal wastes management. The aim of the paper was an evaluation of the people’s knowledge connected with municipal waste segregation, as well as further fate of the separated municipal wastes. The assessment was based on the populations surveys. People are divided into 3 groups according to age. Each group consisted of 100 inhabitants of Darłowo, as well as Września. On the basis of obtained results it may be stated, that the residents showed quite satisfactory knowledge related to the necessity of wastes segregation. Moreover, the respondents can correctly distinguish essential types of municipal wastes as: paper, glass, plastics and metals. Despite this, the further fate of selected municipal wastes for most of was the surveyed was not well – known. In this context the respondents very often indicated on a landfi ll as a one of the most popular methods of municipal wastes utilisation. The obtained data of the surveys indicated that, the knowledge of inhabitants of Darłowo was higher than that of Września. In general men presented broader range of information related to municipal waste management. The oldest persons, 60+, showed a complete knowledge of municipal waste management.

Abstract in polish:

Artykuł prezentuje stopień zaangażowania mieszkańców Darłowa oraz Wrześni w proces segregacji odpadów komunalnych. Celem pracy była analiza stanu wiedzy mieszkańców na temat segregacji odpadów oraz ich d alszego losu. Oceny dokonano na podstawie ankietyzacji lokalnej społeczności, która została podzielona na trzy grupy w zależności od wieku. Każda grupa składała się ze 100 mieszkańców Darłowa oraz Wrześni. Z uzyskanych danych wynika, że mieszkań- cy wykazują zadowalający stan wiedzy na temat konieczności segregacji odpadów. Dalszy los wyselekcjonowanych odpadów nie jest znany większości ankietowanych osób. Respondenci najczęściej wskazywali na możliwość utylizacji odpadów komunalnych przez ich składowanie. Poziom wiedzy na temat gospodarki odpadami był większy wśród mieszkańców Darłowa niż Wrześni. Generalnie mężczyźni prezentowali większy zakres informacji na ten temat. Kompleksową wiedzą, obejmującą cały proces zarządzania odpadami, charakteryzowała się grupa osób powyżej 60 roku życia.

Keywords: municipal wastes segregation, type of municipal waste, knowledge, municipal waste management

Keywords in polish: segregacja odpadów komunalnych, rodzaje odpadów komunalnych, wiedza, zagospodarowanie odpadów

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume39/issue1/art_7_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.7
For citation:

MLA Jakubus, Monika, et al. "Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 57-68.
APA Monika Jakubus, Joanna Jordanowska, Natalia Tatuśko (2016). Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 57-68
ISO 690 JAKUBUS, Monika, JORDANOWSKA, Joanna, TATUśKO, Natalia. Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 57-68.
Corresponding address:
dr hab. Monika Jakubus, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Szydłowska 50, 60–656 Poznań
Authors email:
monja@up.poznan.pl

References

 • Bień, B., Bień, J. D. (2010). Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach. Inż. Ochr. Środ., 13(3), 173–183.
 • Bołtromiuk, A. (2010). Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw., 5(2), 107–116.
 • Borys, T. (2013). Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekon. Środ., 1(44), 9–28.
 • Bruska, A. (2014). Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu. J. Agribus. Rural Dev.,2(32), 27–33.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (2008). Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 roku, nr L 312/3.
 • GUS (2014a). Infrastruktura komunalna w 2013. Warszawa 2014. Pobrano 10.02.2015 z: www.stat.gov.pl.
 • GUS (2014b). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. Warszawa 2014. Pobrano 10.02.2015 z: www.stat.gov.pl.
 • Jakubus, M., Tatuśko, N. (2015). Segregacja odpadów komunalnych w aspekcie wiedzy i partycypacji społecznej. Inż. Ekol., 41, 108–116.
 • Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami (2013). Warszawa: M&M Consulting.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • i Komitetu Regionów (2014). Bruksela 2.07.2014,COM 2014, 398. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (2010). M.P. nr 101, poz. 1183.
 • Pawul, M., Sobczyk, W. (2011). Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw., 6(1), 147–156.
 • Spigarska, E. (2013). Świadomość społeczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wspólnot mieszkaniowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 297, 290–299.
 • Tuziak, A. (2010). Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw., 5(2), 39–49.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Miasta Darłowo (2013). Uchwała nr XXXV/238/2013.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (2013). Dz.U. 2013 poz. 21.