Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.4

Zbigniew Brodziński, Katarzyna Brodzińska

SOCIO-ECONOMIC ACTIVITY DETERMINANTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES ON BORDER AREAS IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP

Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego

Abstract:

The aim of the article was getting to know the factors, determining socio-economic activity of small and mediumsized businesses on border areas in Warmińsko-Mazurskie voivodeship. The study was conducted by telephone interviewing in 2015 amongst randomly selected group of 76 entrepreneurs. The gathered empirical data allowed to determine the areas which need taking action from local authorities to work for socio-economic development of border areas and improve the functionality conditions of the already existing companies. In entrepreneurs’ opinion, an important element in small and medium-sized businesses development is advertisement of the area and introduction of investment incentives. The study shows that endogenous possibilities of entrepreneurship development are limited. The most frequently raised issues were connected with the functioning of companies in their remote location, and also progressing depopulation of the area and low purchasing power of the local community.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest poznanie czynników determinujących aktywność społeczno-gospodarczą podmiotów sektora MSP na obszarach przygranicznych woj. warmińsko- -mazurskiego. Badania techniką wywiadów telefonicznych przeprowadzono w 2015 r. wśród losowo wybranej grupy 76 przedsiębiorców. Zebrany materiał empiryczny pozwolił na ustalenie obszarów wymagających podjęcia działań ze strony władz lokalnych na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz poprawy warunków funkcjonowania fi rm już istniejących. W opinii przedsiębiorców ważnym elementem aktywizacji sektora MSP jest promocja obszaru i wprowadzenie zachęt inwestycyjnych. Z badań wynika, że endogeniczne możliwości rozwoju przedsiębiorczości są ograniczone. Najczęściej podnoszone problemy w funkcjonowaniu fi rm dotyczą ich specyfi ki związanej z peryferyjnym położeniem, a także z nasilającą się depopulacją obszaru i niewielką siłą nabywczą lokalnej społeczności.

Keywords: border areas, small and medium-sized businesses, economical activation development

Keywords in polish: obszary przygraniczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój gospodarczy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume39/issue1/art_4_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.4
For citation:

MLA Brodziński, Zbigniew, and Katarzyna Brodzińska. "Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 31-38.
APA Zbigniew Brodziński, Katarzyna Brodzińska (2016). Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 31-38
ISO 690 BRODZIńSKI, Zbigniew, BRODZIńSKA, Katarzyna. Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 31-38.
Corresponding address:
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i  Środowiskowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn,
Authors email:
zbr@uwm.edu.pl

References

 • Batyk, I. M., Semenowa, L. W. (2013). Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w obwodzie kaliningradzkim federacji rosyjskiej. Infrast. Ekol. Obsz. Wiej., 3/IV, 119–128.
 • Brodzińska, K., Brodziński, Z. (2014). Bilans szans i zagrożeń związanych z demograficzną sytuacją obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. W: M. Borawska, Z. Brodziński (red.), Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (s. 119–144). Olsztyn: Wyd. CROW UWM w Olsztynie, Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Brodziński, Z., Pawlewicz, A., Borawska, M. (2014). Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demografi cznej. W: M. Borawska, Z. Brodziński (red.), Problemy demografi czne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (s. 85–100). Olsztyn: Wyd. CROW UWM w Olsztynie, Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Bucka, M. (2014). Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 35–44.
 • Gwiaździńska-Goraj, M., Jezierska-Thöle, A. (2013). Modele rozwoju sektora usługowego małych miast w polskiej strefie przygranicznej z Niemcami i Rosją (Obwód Kaliningradzki). Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Soc.-Oecon., 15, 39–60.
 • Dziemianowicz, W., Szlachta, J. (2012). Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa. Strategia Rozwoju 2025 (s. 107–108). Pobrano 16 czerwca 2015 z: www.strategia2025.warmia.mazury.pl
 • Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Maszkiewicz, M. (2012). Obwód Kaliningradzki – szanse i zagrożenia dla stosunków polsko-rosyjskich. Pobrano 19 czerwca 2015 z: www.nowapolitologia.pl
 • Walenia, A. (2011). Czynniki warunkujące wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej. Bibl. Region. – Regio. J., 11, 347–358. Pobrano z: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=671.
 • Wenerski, Ł., Kaźmierkiewicz, P. (2013). Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia Funkcjonowania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobrano 22 czerwca 2015 z: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1552758268.pdf.
 • Zabielska, I., Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Przygraniczne sąsiedztwo (na przykładzie sąsiedztwa między województwem warmińsko-mazurskim i obwodem kaliningradzkim FR). Ekonomia, 2(23), 92–103.