Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.1

Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz

ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF THE RURAL AREAS DEVELOPMENT – THE RESULTS OF RESEARCH AT THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL

Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym

Abstract:

The article presents the results of research concerning natural persons conducting economic activity registered in the REGON system that characterize the development of entrepreneurship in rural areas in Poland in the post-accession period. The main objective of this study was to identify the development tendencies and territorial diff erentiation in the range of the analysed form of economic activity. The research was conducted using computer local data banks (BDL) published by Central Statistical Offi ce of Poland, and also the techniques of GIS (Geographic Information Systems) to depict parts of the results in the form of thematic maps. The analysis of registered natural persons in relation to the population (per 100 inhabitants) was carried out at the two levels: local (in all municipalities in the country) for 2003–2012, as well as regional level (for 16 voivodeships) for 2003–2014. The research pointed to an increase of the importance of economic entrepreneurship in development of rural areas, and at the same time it showed a large territorial diff erentiation in this respect.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczą- cych osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w systemie REGON, które charakteryzują rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w okresie poakcesyjnym. Głównym celem podjętych badań było określenie tendencji rozwojowych oraz zróżnicowania terytorialnego w zakresie analizowanej formy aktywności ekonomicznej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu komputerowych banków danych lokalnych (BDL) GUS, a także techniki GIS (Geographic Information Systems) do zobrazowania części wyników w postaci map problemowych. Analizę zarejestrowanych osób fi zycznych w relacji do ludno- ści (na 100 mieszkańców) przeprowadzono na dwóch poziomach: lokalnym (w układzie wszystkich w kraju gmin) w odniesieniu do lat 2003–2012, a także regionalnym (w przekroju 16 województw) dla lat 2003–2014. Badania wskazały na wzrost znaczenia przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich, ale jednocześnie na duże zróżnicowanie terytorialne w tym zakresie.

Keywords: rural areas in Poland, development of entrepreneurship, natural persons conducting economic activity, territorial diff erences

Keywords in polish: obszary wiejskie w Polsce, rozwój przedsiębiorczości, osoby fi zyczne prowadzące działalność, zróż- nicowanie terytorialne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume39/issue1/art_1_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.1
For citation:

MLA Adamczyk-Łojewska, Grażyna, and Adam Bujarkiewicz. "Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 5-16.
APA Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz (2016). Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 5-16
ISO 690 ADAMCZYK-ŁOJEWSKA, Grażyna, BUJARKIEWICZ, Adam. Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 5-16.
Corresponding address:
dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania UTP w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
Authors email:
gslojewscy@neostrada.pl

References

 • Adamczyk-Łojewska, G. (2016). Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. UTP.
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2013). Work productivity as an economic growth and prosperity factor in Poland from 2004–2010. Stud. Mater. PSZW, 67, 38–53.
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2007). Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. UTP, ss. 319.
 • Adamowicz, M. (2005). Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we wspólnej polityce rolnej. Zagad. Ekon. Roln., 1 (302).
 • BDL GUS (b.d.). Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Pobrano z: https://bdl/stat.gov.pl.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biul. KPZK PAN, 219, 8–23.
 • Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wyd. UE.
 • Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
 • Hryniewicz, J. T. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Stud. Region. Lokal., 2(2), 53–57.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Psyk-Piotrowska, E., Sudra, E. (2014). Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 133–140.
 • Rembisz, W. (2005). Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów w rolnictwie. Zagad. Ekon. Roln., 1(302).
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sikorska-Wolak, I. (2012). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Stanny, M. (2014). Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W: A. Rączaszek,
 • W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Katow., 167, 9–21.
 • Stanny, M., Strzelczyk, W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, XVII, 4.
 • Weiss, E., Bitkowska, A. (2014). Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 203–212.
 • Woś, A. (2005). Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga. Zagad. Ekon. Roln., 1(302).