Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.87

Katarzyna Włodarska, Katarzyna Pawlak-Lemańska, Tomasz Górecki, Ewa Sikorska

FOOD CHOICE MOTIVES OF JUICES’ CONSUMERS – PILOT STUDIES

Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe

Abstract:

The aim of this study was to evaluate the food choice motives of consumers. Preliminary studies were carried out on a group of 96 consumers of juices based on the Food Choice Questionnaire. It is a tool, which enables the systematic measurement of the importance of diff erent food choices. The confi rmatory (CFA) and exploratory factor analysis (EFA) and hierarchical cluster analysis (HCA) methods were used for analysis of data. The results of factor analysis revealed 12 new groups of factors determining the choice of food. The most important factors infl uencing selection of food were: taste, worth the money and a positive eff ect on external appearance. Using hierarchical cluster analysis three segments of consumer were identifi ed, with diff erent attitudes towards food choices: engaged – enthusiasts of healthy nutrition, indiff erent – not attaching attention to what they eat and practical – focused on the price and availability of products. Segmentation of consumers with similar attitudes towards choice of food can help the producers in precise targeting of marketing messages to a selected group of consumers.

Abstract in polish:

Celem badań była ocena motywów wyboru produktów spożywczych przez konsumentów soków. Badania pilotażowe przeprowadzono na grupie 96 konsumentów soków, wykorzystując kwestionariusz wyboru żywności (Food Choice Questionnaire). Narzędzie to umożliwia systematyczny pomiar istotności różnych motywów wyboru żywno- ści. Dla uzyskanych danych przeprowadzono konfi rmacyjną i eksploracyjną analizę czynnikową oraz analizę skupień. Wykorzystując metodę analizy czynnikowej, wyodrębniono 12 grup czynników decydujących o wyborze żywności. Okreś lono czynniki najsilniej wpływające na wybór produktów spożywczych: smak, relację ceny do jakości oraz pozytywny wpływ na wygląd. Wyodrębnione czynniki umożliwiły przeprowadzenie hierarchicznej analizy skupień. Wykazano, że konsumenci ujawniają trzy zasadnicze postawy wobec procesu wyboru żywności. Są wśród nich: zaangażowani – entuzjaści zdrowego żywienia, obojętni – nieprzywiązujący wagi do tego, co jedzą i praktyczni – zwracający uwagę na cenę i dostępność produktów. Wyodrębnienie segmentów konsumentów o zbliżonych postawach decydujących o wyborze żywności może pomóc producentom w precyzyjnym kierowaniu komunikatów marketingowych do wybranej grupy docelowej.

Keywords: Food Choice Questionnaire (FCQ), juice market, Confi rmatory Factor Analysis (CFA), Exploratory Factor Analysis (EFA), Hierarchical Cluster Analysis (HCA)

Keywords in polish: kwestionariusz wyboru żywności, rynek soków, konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA), eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA), hierarchiczna analiza skupień (HCA)

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_87.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.87
For citation:

MLA Włodarska, Katarzyna, et al. "Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 839-847.
APA Katarzyna Włodarska, Katarzyna Pawlak-Lemańska, Tomasz Górecki, Ewa Sikorska (2015). Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 839-847
ISO 690 WłODARSKA, Katarzyna, et al. Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 839-847.
Corresponding address:
mgr Katarzyna Włodarska, Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
katarzyna.wlodarska@ue.poznan.pl