Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.85

Joanna Rakowska

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 2007–2013 AS A TOOL OF PLACE-BASED POLICY

PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie

Abstract:

The Regulation (EC) No 1698/200 obliged the EU countries to determine the geographical area and defi ne rural areas covered by each RDP 2007–2013. In the context of the concept of place-based policies that requirement is equivalent to setting target areas and could give RDPs place-based character. The study was carried out on the basis of qualitative data from secondary sources, i.e. 43 RDP implemented in 27 member states. Findings show that all the analysed RDPs covered all the country or region for which they were developed, and rural areas were defi ned mainly as a whole, usually through criteria that refl ect their basic demographic characteristics. Only two countries applied a selective method refl ecting internal diff erentiation of rural areas and consequently their diff erent needs and development objectives. Only these methods and RDPs can be regarded as a real tool of place-based policy, others only meet the formal criteria

Abstract in polish:

W Rozporządzeniu (WE) nr 1698/200 zobligowano państwa UE do określenia obszaru geografi cznego i zde- fi niowania obszaru wiejskiego objętego każdym z PROW 2007–2013. W kontekście koncepcji terytorialnie ukierunkowanych polityk spełnienie tego wymogu jest równoznaczne z wyznaczeniem obszarów docelowych, co mogło nadać PROW charakter właśnie tak ukierunkowanych działań. Wyniki badania przeprowadzonego na podstawie danych jako- ściowych ze źródeł wtórnych – tj. 43 PROW realizowanych w 27 państwach członkowskich – wskazują, że we wszystkich analizowanych przypadkach PROW objęły cały obszar geografi czny kraju lub regionu, dla którego zostały przyjęte, natomiast obszary wiejskie były defi niowane głównie jako całość, najczęściej przez kryteria odzwierciedlające ich podstawowe cechy demografi czne. Tylko dwa kraje zastosowały podejście selektywne, odzwierciedlające wewnętrzne zróżnicowanie obszarów wiejskich oraz wynikające z tego ich różne potrzeby i cele rozwojowe. Te rozwiązania metodyczne moż- na uznać za rzeczywiste narzędzia programowania ukierunkowanego terytorialnie; pozostałe spełniają jedynie kryteria formalne

Keywords: place-based policies, RDP, defi nitions of rural areas

Keywords in polish: polityki ukierunkowane terytorialnie, PROW, defi nicje obszarów wiejskich

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_85.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.85
For citation:

MLA Rakowska, Joanna. " PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 821-828.
APA Joanna Rakowska (2015). PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 821-828
ISO 690 RAKOWSKA, Joanna. PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 821-828.
Corresponding address:
dr inż. Joanna Rakowska, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
joanna_rakowska@sggw.pl