Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.81

Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz

IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020)

Znaczenie działania rolnośrodowiskowego i klimatycznego w ramach systemu ochrony środowiska (w świetle PROW 2014–2020)

Abstract:

The study discusses the agri-environment scheme, which gained a high position in the process of integration of environmental protection in the framework of the CAP. The purpose of the payments was to encourage farmers to protect and improve the environment. The farmers were required to apply environmentally friendly techniques and practices for a period of fi ve years. Received payments had additional reimbursement of extra costs and decreased income resulting from the application of environment-friendly practices. Agrienvironmental scheme was realized through packages and variants, whose number diff ered in time. In 2004–2006, agrienvironmental scheme included approximately 70 thousand of agricultural holdings, which labored on the surface of the 1.4 million ha. In the next programming period (2007–2013) the benefi ciaries submitted 448,6 thousand applications, and the level of payment amounted to PLN 6.7 billion. The program of the current fi nancial perspective (2014–2020) includes 2058,9 thousand ha of agricultural land, as compared to the total area of agricultural land in the country in the amount of 14609 ha of agricultural land represents 14.1%

Abstract in polish:

 W opracowaniu omówiono działania rolnośrodowiskowe, które uzyskały wysoką pozycję w procesie integracji ochrony środowiska w ramach WPR. Płatności miały na celu zachęcenie rolników do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Rolnicy zobowiązani byli przez okres pięciu lat do stosowania przyjaznych dla środowiska technik i praktyk rolniczych. Otrzymane płatności miały charakter rekompensat za dodatkowe koszty i utracone dochody w związku ze stosowaniem praktyk ekologicznych. Działania rolnośrodowiskowe realizowane były poprzez pakiety i warianty, których liczba ulegała zmianie. W latach 2004–2006 działaniami rolnośrodowiskowymi objęto około 70 tys. gospodarstw rolnych, gospodarujących na powierzchni 1,4 mln ha. W kolejnym okresie programowania (2007–2013) benefi cjenci złożyli 448,6 tys. wniosków, a poziom płatności wyniósł 6,7 mld zł. Program na obecną perspektywę fi nansową (2014–2020) obejmuje 2058,9 tys. ha użytków rolnych, co w porównaniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych w kraju – 14 609,0 tys. ha – stanowi 14,1%.

Keywords: agri-environmental-climate scheme, fi nancial support, packages, variants

Keywords in polish: działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, pomoc fi nansowa, pakiety, warianty

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_81.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume38/issue4/art_81_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.81
For citation:

MLA Mickiewicz, Bartosz, and Wojciech Gotkiewicz. "IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020)." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 783-792.
APA Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz (2015). IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020). J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 783-792
ISO 690 MICKIEWICZ, Bartosz, GOTKIEWICZ, Wojciech. IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020). J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 783-792.
Corresponding address:
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT, Zakład Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl