Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.79

Renata Marks-Bielska, Wiesława Lizińska, Izabela Serocka

POLISH AGRI-FOOD FOREIGN TRADE AND ITS COMPARATIVE ADVANTAGE IN 2008–2013

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013

Abstract:

The purpose of the article was to show the directions, values, structure and assessment of comparative advantage of Polish foreign trade in agri-food products. Adopted time range covered the years 2008–2013. The analysis was based on the data from the statistical publications of the Institute of Agricultural and Food Economics and the Central Statistical Offi ce. The results indicate a constant increase in the value of foreign trade in agri-food products, as well as a stable positive balance of foreign trade of these products. In the commodity structure the largest share in the period 2008–2013 were plant products (an average of 55.37% of total exports and 65.08% of total imports). Analysing the changes in the value of Lafay indicator of diff erent types of agri-food products in 2008–2013 decrease can be observed in this ratio in the case of total animal products (–4.24) and a simultaneous increase of the comparative advantage in the export of plant products in total (4,00).

Abstract in polish:

Celem artykułu było przedstawienie kierunków polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, jego wartości i struktury, a także ocena przewagi komparatywnej w handlu produktami. Przyjęty zakres czasowy dotyczył lat 2008–2013. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki badań świadczą o stałym wzroście wartości obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, a także o stabilnym dodatnim bilansie handlu zagranicznego tymi produktami. W strukturze towarowej największy udział w latach 2008–2013 miały produkty roślinne (średnio 55,37% całkowitego eksportu i 65,08% całkowitego importu). Analizując zmiany wartości wskaźnika Lafaya w handlu poszczególnymi grupami produktów rolno- -spożywczych w latach 2008–2013, zaobserwować można w pierwszej kolejności obniżenie wartości tego wskaźnika w przypadku produktów zwierzęcych ogółem (–4,24) przy jednoczesnym wzroście przewagi komparatywnej w eksporcie produktów roślinnych ogółem (+4,00).

Keywords: foreign trade, agri-food products, comparative advantage, Lafay indicator

Keywords in polish: handel zagraniczny, produkty rolno-żywnościowe, przewaga komparatywna, wskaźnik Lafaya

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_79.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.79
For citation:

MLA Marks-Bielska, Renata, et al. "Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 757-767.
APA Renata Marks-Bielska, Wiesława Lizińska, Izabela Serocka (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 757-767
ISO 690 MARKS-BIELSKA, Renata, LIZIńSKA, Wiesława, SEROCKA, Izabela. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 757-767.
Corresponding address:
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland
Authors email:
renatam@uwm.edu.pl