Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.78

Katarzyna Łukiewska

RESOURCES AND LABOUR PRODUCTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF COMPETITIVENESS

Zasoby i  produktywność pracy przemysłu  spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w  kontek- ście konkurencyjności sektora

Abstract:

Labour resources are an important factor in competitiveness of the sector. The aim of the study was to evaluate the spatial concentration of labour resources, performance advantages and cost-price advantages that are associated with the work factor in the food industry in the European Union in 2010–2012. The results indicate that the greatest concentration of labour resources exists in Germany, France, Italy and Poland. The biggest performance advantage was observed in the old EU countries, mainly in Ireland, the Netherlands, Belgium and Denmark. Diff erences in labour productivity in the food industry, the new EU countries, in relation to the old member states, are getting smaller. The most signifi cant cost-price advantage was observed in Ireland and the Netherlands, and many of the new EU countries, which compensated for the lack of performance advantages of lower labour costs. These include Poland, Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Hungary and Romania.

Abstract in polish:

Zasoby pracy są ważnym czynnikiem decydują- cym o konkurencyjności sektora. Celem podjętych badań była ocena przestrzennego skupienia zasobów pracy, przewag wydajnościowych oraz przewag cenowo-kosztowych związanych z czynnikiem pracy w przemyśle spożywczym w krajach Unii Europejskiej w latach 2010–2012. Otrzymane wyniki wskazują, że największe skupienia zasobów pracy występują w Niemczech, Francji, Włoszech i w Polsce. Największe przewagi wydajnościowe odnotowano w krajach starej UE, głównie w Irlandii, Holandii, Belgii i Danii. Różnice w produktywności pracy w przemyśle spożywczym krajów nowej UE, w porównaniu ze starymi krajami członkowskimi, są jednak coraz mniejsze. Najbardziej znaczące przewagi kosztowo-cenowe zaobserwowano w Irlandii i Holandii oraz w wielu krajach nowej UE, które rekompensowały brak przewag wydajnościowych niższymi kosztami pracy. Należą do nich Polska, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Litwa, Węgry i Rumunia.

Keywords: competitiveness, productivity, clusters, food industry

Keywords in polish: konkurencyjność, produktywność, klastry, przemysł spożywczy

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_78.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.78
For citation:

MLA Łukiewska, Katarzyna. "Zasoby i  produktywność pracy przemysłu  spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w  kontek- ście konkurencyjności sektora." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 747-756.
APA Katarzyna Łukiewska (2015). Zasoby i  produktywność pracy przemysłu  spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w  kontek- ście konkurencyjności sektora. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 747-756
ISO 690 ŁUKIEWSKA, Katarzyna. Zasoby i  produktywność pracy przemysłu  spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w  kontek- ście konkurencyjności sektora. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 747-756.
Corresponding address:
mgr Katarzyna Łukiewska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-957 Olsztyn, Poland
Authors email:
katarzyna.lukiewska@uwm.edu.pl