Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.76

Małgorzata Kołodziejczak

THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*

Korzystanie z usług w gospodarstwach rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN).

Abstract:

The aim of the paper was to assess the changes in level and structure of services on farms in Poland. The study was based on unpublished statistics, which were collected and processed with the Farm Accountancy Data Network (FADN). The research covered services according to the regions and classes of economic size in 2004–2012. In all the regions under investigation there was an increase in the value of services purchased by farms. The highest value reached services for crop production, and then services for animal production and transport services. An increase in value and share of services for operating activities was observed. The following dependence was noticeable – the larger the farm was, the greater the share of veterinary services in the structure of total services was and the lesser the shares of crop production and transport services were.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w poziomie i strukturze korzystania z usług w gospodarstwach rolnych w Polsce. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem bazy danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Analizą objęto usługi według regionów i klas wielkości ekonomicznej w latach 2004–2012. We wszystkich regionach zwiększyła się wartość zakupu usług ogółem. W badanych latach największa była wartość usług do produkcji roślinnej, a w dalszej kolejności do produkcji zwierzęcej oraz usług transportowych. Nastąpił wzrost wartości i udziału usług do działalności operacyjnej. Zauważalna jest zależność, że im większe gospodarstwo rolne, tym większy udział usług weterynaryjnych w strukturze usług ogółem, natomiast zmniejsza się w nich udział usług do produkcji roślinnej i transportowych. 

Keywords: services, regions, farms, economic size (ESU), FADN, Poland

Keywords in polish: usługi, regiony, gospodarstwa rolne, wielkość ekonomiczna (ESU), FADN, Polska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_76.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume38/issue4/art_76_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.76
For citation:

MLA Kołodziejczak, Małgorzata. "THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 725-736.
APA Małgorzata Kołodziejczak (2015). THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 725-736
ISO 690 KOłODZIEJCZAK, Małgorzata. THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 725-736.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Kołodziejczak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60–637 Poznań, Poland
Authors email:
malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl