Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.74

Ryszard Kata, Alina Walenia, Damian S. Pyrkos

FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND

Wykluczenie finansowe ludności wiejskiej w Polsce

Abstract:

The paper attempts to assess the extent of fi nancial exclusion of the rural population in Poland. One of the most basic measures of fi nancial exclusion is percentage of adult residents lacking a bank account. This and other measures verifying the population’s use of fundamental banking services and the statistical data on development of banking infrastructure in the territorial context were then employed to conduct an assessment of the extent and causes of fi nancial exclusion with a particular emphasis on the rural areas. The fi ndings show that, like in many other countries, the extent of provision of fi nancial services among the rural population is more limited compared to the urban population. The fi nancial exclusion, has much deeper roots going beyond the geographical factors. The real causes of the fi nancial exclusion lie not only in access to banking services but also in their price, the population’s income, as well as being strongly aff ected by information and behaviour.

Abstract in polish:

W opracowaniu podjęto próbę określenia poziomu wykluczenia fi nansowego ludności wiejskiej w Polsce. Jedną z podstawowych miar wykluczenia fi nansowego jest odsetek dorosłych mieszkańców nieposiadających konta bankowego. Wykorzystując ten miernik, a także inne miary świadczące o korzystaniu przez ludność z podstawowych usług bankowych oraz dane opisujące rozwój infrastruktury bankowej w układzie typów jednostek terytorialnych, dokonano analizy poziomu i przyczyn wykluczenia fi nansowego – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Ustalono, że w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, poziom ubankowienia ludności wiejskiej jest niższy w porównaniu z ludnością zamieszkałą na terenach zurbanizowanych. Wykluczenie fi nansowe ludności wiejskiej ma znacznie szersze podłoże niż tylko geografi czne. Jego przyczyny wiążą się z dostępnością usług bankowych, ale także z ich ceną i dochodami ludności. Mają źródła informacyjne i behawioralne.

Keywords: fi nancial exclusion, banking services, rural areas, provision of banking/fi nancial services, rural population

Keywords in polish: wykluczenie finansowe, usługi fi nansowe, obszary wiejskie, ubankowienie, ludność wiejska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_74.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume38/issue4/art_74_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.74
For citation:

MLA Kata, Ryszard, et al. "FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 705-715.
APA Ryszard Kata, Alina Walenia, Damian S. Pyrkos (2015). FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 705-715
ISO 690 KATA, Ryszard, WALENIA, Alina, PYRKOS, Damian S.. FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 705-715.
Corresponding address:
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland,
Authors email:
rdkata@univ.rzeszow.pl