Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.73

Franciszek Kapusta

FOOD SECURITY AS AN INDICATOR OF SUSTAINABLE CONSUMPTION

Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.

Abstract:

The aim of this study was to: defi ne the concept and types of food security and the conditions for its fulfi llment, as well as to characterize the level of consumption of staple foods in the period 2010–2013, next to assess the economic availability of food and diversifi cation of the Polish community in this regard and fi nally to determine the level of energy consumption, its structure and essential nutrients for diff erent socio-economic groups of households for 2000, 2012 and 2013. The paper is based on scientifi c publications and statistical materials. Food security has been identifi ed in the production and sustainability of the food supply and the level of consumption of basic nutrients. In contrast, there are diffi culties in terms of economic availability of food in some groups of the Polish society

Abstract in polish:

Celem badań było: zdefi niowanie pojęcia i rodzajów bezpieczeństwa żywnościowego oraz warunków jego spełnienia; scharakteryzowanie poziomu spożycia podstawowych produktów żywnościowych w latach 2000–2013; dokonanie oceny ekonomicznej dostępności do żywności i zróż- nicowania społeczności polskiej pod tym względem; a także ustalenie poziomu spożycia energii, jej struktury oraz podstawowych składników odżywczych dla poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw w 2000, 2012 i 2013 roku. Opracowanie powstało na podstawie publikacji naukowych zwartych i ciągłych oraz materiałów statystycznych. Stwierdzono występowanie bezpieczeństwa żywnościowego w zakresie wytwarzania i trwałości dostaw żywności oraz poziomu spożycia podstawowych składników pokarmowych. Występują natomiast trudności w zakresie ekonomicznej dostępności żywności u części społeczeństwa polskiego.

Keywords: food security, nutritional intake, nutrients, energy, structure

Keywords in polish: bezpieczeństwo żywnościowe, poziom spożycia, składniki odżywcze, energia, struktura

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_73.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.73
For citation:

MLA Kapusta, Franciszek. "Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 695-703.
APA Franciszek Kapusta (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 695-703
ISO 690 KAPUSTA, Franciszek. Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 695-703.
Corresponding address:
prof. dr hab. Franciszek Kapusta, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
franciszek.kapusta@wp.pl