Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.72

Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński, Ewa Jędrzejowska

ATTITUDE TO FUNCTIONAL FOOD AMONG ELDER PEOPLE FROM THE WIELKOPOLSKA REGION BASED ON THEIR LIFE ACTIVITY – PILOT STUDY

Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe

Abstract:

Due to the increasing share of the elderly in the population of developed countries and studies that indicate that aging is positively correlated with poorer nutritional status, it would make sense to spread the consumption of functional foods among seniors. The aim of the work was to determine the perception of functional food by elderly people depending on their vital activity. In the study survey questionnaire was used, consisting primarily of closed questions. In direct survey participated 140 people at the age of 65 from the Wielkopolska region. Women accounted for 66% of the respondents. Respondents were divided into 2 groups – active physically and mentally (respondents doing sports every day, leading social and charitable activities, participants in classes at the University of the Third Age), and less-active. The answers were analysed Chi-square test α = 0.05 signifi cance level (Statistica Soft Ware 7.0). On the basis of the carried out study were found better attitudes towards functional foods among people with more active life. More than a half of the “active” respondents had no concern with respect to functional foods, while 20% of the people from “inactive” group believed the products to be promoted as healthy only as an advertising ploy. Most of the “active” respondents associated functional food as pro-healthy food. The application of functional foods can translate into improving health quality of life of older people, which is why it is worthwhile to support activation measures of seniors and increase their knowledge of these products.

Abstract in polish:

Ze względu na rosnący udział osób starszych w populacji krajów rozwiniętych oraz badania, które wskazują, że starzenie się jest skorelowane dodatnio z gorszym stanem odżywienia, warto byłoby upowszechnić spożycie żywności funkcjonalnej wśród seniorów. Celem pracy była próba okre- ślenia postrzegania żywności funkcjonalnej przez ludzi starszych w zależności od ich aktywności życiowej. W badaniach posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety, złożonym głównie z pytań zamkniętych. Sondaż diagnostyczny obejmował 140 osób po 65 r.ż. z terenu Wielkopolski. Ankietowanych podzielono na 2 grupy – aktywną fi zycznie i umysłowo (respondenci na co dzień uprawiający sport, prowadzący działalność społeczną i charytatywną, uczestnicy zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku) oraz niepodejmującą dodatkowych aktywności. Odpowiedzi poddano analizie testem chi-kwadrat na poziomie istotności α = 0,05 (Statistica Soft Ware 7,0). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono lepsze nastawienie do żywności funkcjonalnej wśród osób o większej aktywności życiowej. Ponad połowa respondentów „aktywnych” nie miała obaw w stosunku do żywności funkcjonalnej, podczas gdy 20% osób z grupy „nieaktywnych” uważało promowanie produktów jako prozdrowotnych wyłącznie za chwyt reklamowy. Większość „aktywnych” respondentów kojarzyła żywność funkcjonalną jako prozdrowotną. Stosowanie żywności funkcjonalnej może przekładać się na poprawę jakości zdrowotnej życia osób starszych, dlatego warto wspierać działania aktywizujące seniorów i poszerzające ich wiedzę dotyczącą tych produktów.

Keywords: functional products, elder people, life activity, attitude to

Keywords in polish: produkty funkcjonalne, osoby starsze, aktywność życiowa, nastawienie

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_72.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.72
For citation:

MLA Jędrusek-Golińska, Anna, et al. "Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 685-694.
APA Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński, Ewa Jędrzejowska (2015). Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 685-694
ISO 690 JęDRUSEK-GOLIńSKA, Anna, et al. Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 685-694.
Corresponding address:
dr Anna Jędrusek-Golińska, Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
angol@up.poznan.pl