Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.71

Karolina Jąder

THE INFLUENCE OF CHOSEN SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC FACTORS ON PREFERENCES AND BEHAVIOUR OF STUDENTS ON THE DAIRY PRODUCTS MARKET

Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.

Abstract:

The aim of the study was to determine the infl uence of characteristics such as sex, place of origin and fi nancial situation on the preferences and behaviour of students on the dairy products market. The analysis was based on primary data from a survey, conducted among 200 students of the University of Life Sciences in Poznan. It was found that all the characteristics differentiate the behaviour of the students, but the greatest eff ect was observed in the case of sex. Women consume dairy products more often, and when it comes to consumption of milk they choose low-fat products. For women the most important are special off ers and nutrient contents, while male students choose dairy products often guided by their price. The place of origin mainly aff ected the frequency of milk consumption: the respondents, who come from villages and smaller towns declared the most frequent consumption. The fi nancial situation mainly infl uenced the consumption of dairy products: richer students consume more dairy products. When purchasing they pay attention mainly to the taste and brand of the products. 

Abstract in polish:

Celem opracowania było określenie wpływu takich cech jak płeć, miejsce pochodzenia i sytuacja materialna na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich. Analiza została oparta na danych pierwotnych pochodzących z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 200 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stwierdzono, iż wszystkie badane cechy różnicują zachowania studentów, jednak największy wpływ zaobserwowano w przypadku płci. Kobiety częściej spożywają przetwory mleczne, a jeżeli chodzi o konsumpcję mleka, wybierają produkty niskotłuszczowe. Przy zakupie duże znaczenie mają dla studentek aktualne promocje oraz zawartość składników odżywczych, natomiast studenci zaopatrując się w produkty mleczarskie, kierują się częściej ich ceną. Miejsce pochodzenia różnicowało głównie częstotliwość spożywania mleka, przy czym najczęstszą konsumpcję deklarowali ankietowani pochodzący z wiosek oraz z najmniejszych miast. Sytuacja materialna wpływała przede wszystkim na spożycie przetworów mlecznych, po które częściej sięgają studenci z najbogatszych rodzin, przy zakupie kierując się przede wszystkim smakiem i marką nabywanych produktów. 

Keywords: milk, dairy products, students, preferences, sex, place of origin, fi nancial situation

Keywords in polish: mleko, przetwory mleczne, studenci, preferencje, płeć, miejsce pochodzenia, sytuacja materialna

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_71.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.71
For citation:

MLA Jąder, Karolina. "Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 675-684.
APA Karolina Jąder (2015). Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 675-684
ISO 690 JąDER, Karolina. Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 675-684.
Corresponding address:
dr Karolina Jąder, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
karolina.jader@up.poznan.pl