Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.70

Aleksander Grzelak

SELECTED FACTORS SHAPING THE REPRODUCTION PROCESSES OF FARMS ASSETS CONDUCTING AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN)

Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Abstract:

The main aim of this article is to identify the selected factors shaping the reproduction processes of farms conducting agricultural accountancy (FADN). It has been recognized that the higher indicator of reproduction, in the analysed groups, is accompanied by greater resources of land, labour and capital. The reproduction processes are dependent on the business outlook conditions, but resource factors are relatively independent of them. There is a diverse range of processes of reproduction between the various components of assets. The relatively high level of reproduction of assets in the case of machinery and transportation equipment, and for building substance remains at a very low level. Education of head of households has also diversifi ed the scale of reproduction processes. The favourable factor in this area was a higher level of education, and its agricultural profi le.

Abstract in polish:

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie wybranych czynników kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN. Dostrzeżono, że wyższemu wskaźnikowi reprodukcji w analizowanych grupach towarzyszą większe zasoby ziemi, pracy i kapitału. O ile procesy reprodukcji zależą od warunków koniunkturalnych, o tyle czynniki wytwórcze są od nich względnie niezależne. Istnieje zróżnicowany zakres procesów reprodukcji między różnymi składnikami majątku. Relatywnie wysoki poziom odtwarzania majątku ma miejsce w przypadku maszyn i środków transportu, natomiast dla substancji budowlanej pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie. Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych również różnicowało skalę procesów reprodukcji. Czynnikiem sprzyjającym był tu wyższy stopień wykształcenia oraz jego rolniczy profi l.

Keywords: reproduction, farm holding, investments, assets

Keywords in polish: reprodukcja, gospodarstwo rolne, inwestycje, majątek

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_70.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.70
For citation:

MLA Grzelak, Aleksander. "Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 665-673.
APA Aleksander Grzelak (2015). Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 665-673
ISO 690 GRZELAK, Aleksander. Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 665-673.
Corresponding address:
dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UE w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
agrzelak@interia.pl