Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.67

Joseph Chisasa

SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE

Źródła wzrostu w rolnictwie Afryki Południowej z perspektywy finansowej przedsiębiorstw

Abstract:

The capital structure theory has been applied extensively in corporate fi rms with mixed results. This article examines the role of capital structure on the performance of fi rms in South Africa’s agricultural sector following the pecking order theory. Survey data was collected from smallholder farmers in Mpumalanga and North West provinces during 2013. A total of 500 respondents were included in the survey using the multi-stage sampling technique of which 362 responses were received. Using the structural equation modeling approach, the study observes a positive and signifi cant relationship between capital structure and the performance of smallholder farmers. Both short-term and long-term debt contributes to improved productivity through the purchase of working capital requirements and the acquisition of capital equipment. Furthermore, the study reveals that land size has a positive infl uence on agricultural output. These empirical results suggest that channelling debt capital to farmers will improve their productivity. All models fi t indices applied con- fi rm the model was a good fi t to the data.

Abstract in polish:

Teoria struktury kapitału jest powszechnie, choć z różnymi efektami stosowana przez korporacje. W niniejszym artykule omówiono wpływ struktury kapitału na działalność przedsiębiorstw rynku rolnego Afryki Południowej z zastosowaniem teorii hierarchii ważności. Dane pozyskano od rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa, podczas badań terenowych przeprowadzonych w 2013 roku w obrębie Mpumalanga i na terenach północno-zachodnich prowincji kraju. Łącznie zbadano 500 respondentów, stosując wielostopniową technikę losową, i otrzymano 362 odpowiedzi. Podczas badania zastosowano metodę SEM (Structural Equation Modelling) i zaobserwowano istotny pozytywny związek między strukturą kapitału a efektami działalności rolników. Zarówno krótko-, jak i długoterminowe pożyczki przyczyniły się do poprawy produktywności dzięki spełnieniu potrzeb dotyczących kapitału obrotowego, jak i nabycia potrzebnego sprzętu. Wykazano również, że wielkość gospodarstwa ma pozytywny wpływ na wyniki działalności rolniczej. Te empiryczne dane sugerują, że ukierunkowanie kapitału pożyczkowego w stronę rolników poprawi ich produktywność. Wszystkie zastosowane modele i obliczone wskaźniki potwierdzają właściwe dopasowanie modelu do zebranych danych.

Keywords: agriculture, capital structure, South Africa

Keywords in polish: rolnictwo, struktura kapitału, Afryka Południowa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_67.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.67
For citation:

MLA Chisasa, Joseph. "SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 635-644.
APA Joseph Chisasa (2015). SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 635-644
ISO 690 CHISASA, Joseph. SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 635-644.
Corresponding address:
Joseph Chisasa, PhD, Asst. Prof., University of South Africa, P O Box 392 Unisa, Pretoria South Africa 0003, e-
Authors email:
Chisaj@unisa.ac.za