Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.65

Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska

CEREALS PRODUCTION IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES – POLITICAL AND STRUCTURAL IMPLICATIONS

Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne

Abstract:

The aim of the paper was to present the situation of the main cereals' producers in EU in 1991-2014. Cereals area, yields and production volume, as well as production structures and policy implications of the production were analysed. The results show that the production in the EU was increasing in the discussed period. At the same time the market intervention level decreased and the sector underwent the processes of concentration. Despite of the structural positive changes, both the structure and productivity of the cereals-producing farms situated in central European countries has stayed disadvantageous compared to UE15. More favourable production structures, thus higher productivity of EU15 farms, will determine their market competitiveness. However, the countries with lower yields may also increase their production, taking into consideration the expected price rise and growing demand for cereals. 

Abstract in polish:

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji produkcyjnej głównych producentów zbóż w Unii Europejskiej w latach 1991–2014. Analizą objęto zmiany w powierzchni upraw, plonów i wielkości produkcji na tle zmieniających się struktur wytwórczych oraz uwarunkowań polityki rolnej Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono na podstawie danych Eurostat. Wykazano, że produkcja zbóż w UE w analizowanych latach wzrosła. Jednocześnie zmniejszał się zakres interwencji na rynku zbóż i zachodziły procesy koncentracyjne. Mimo pozytywnych zmian struktura gospodarstw uprawiających zboża oraz ich wydajności w analizowanych krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest wciąż gorsza niż w pań- stwach UE-15. Korzystniejsza sytuacja strukturalna i wyższe plony zbóż uzyskiwane przez producentów z tej grupy krajów, będą nadal stanowić o ich przewadze konkurencyjnej na rynku. Biorąc jednak pod uwagę przewidywany wzrost cen i popytu na zboża oraz ograniczone możliwości dalszego wzrostu poziomu plonów w krajach o wysokiej wydajności wytwarzania, można jednocześnie wnioskować, że potencjalnym obszarem wzrostu produkcji w Unii Europejskiej mogą stać się kraje o niższych obecnie plonach.

Keywords: cereals production, agricultural holdings structure, Common Agricultural Policy

Keywords in polish: produkcja zbóż, struktura gospodarstw, Wspólna Polityka Rolna

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol38/issue4/art_65.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.65
For citation:

MLA Baer-Nawrocka, Agnieszka, and Ewa Kiryluk-Dryjska. "Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 617-625.
APA Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska (2015). Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 617-625
ISO 690 BAER-NAWROCKA, Agnieszka, KIRYLUK-DRYJSKA, Ewa. Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 617-625.
Corresponding address:
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
nawrocka@up.poznan.pl