Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Aneta Suchoń

Agricultural tenancy in foreign legal systems – selected problems

Dzierżawa gruntów rolnych w obcych systemach prawnych – wybrane zagadnienia

Abstract: This paper presents some issues regarding agricultural tenancy in foreign legal systems. The regulation concerning agricultural tenancy belongs to internal legal systems of each member of the European Union.

Keywords: agricultural tenancy, agricultural activity, agricultural real estate, farm

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_15.pdf

For citation: Suchoń A. 2006 Dzierżawa gruntów rolnych w obcych systemach prawnych – wybrane zagadnienia. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 203 - 214;