Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

The diversification of the financial standing of farms according to cash flows directions

Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych według kierunków przepływów pieniężnych

Abstract: This paper presents results of the financial condition analysis of farms according to cash flow directions. The analysis was conducted taking into consideration the basic criteria of the assessment of the financial liquidity, debt, efficiency and profitabilities.

Keywords: farms, financial liquidity, profitability ratios, debt ratios, efficiency ratios

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_4.pdf

For citation: Bieniasz A., Gołaś Z. 2006 The diversification of the financial standing of farms according to cash flows directions. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 43 - 64;