Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Krzysztof Adamowicz

The test of opinion of vindication process on primal wood market in period of business recession on the example of the regional directorate of state forests in Poznań

Próba oceny procesu windykacji należności na pierwotnym rynku drzewnym w okresie recesji gospodarczej na przykładzie regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Poznaniu

Abstract: The investigations were conducted on the basis of data (approx. 37 000 transactions) collected in the Regional Directorate of State Forests in Poznań. At the time of the study the Directorate consisted of 26 forests inspectorates. Analyses of the average period of receivables vindication were based on the Days Sales Outstanding (DSO) method. The test of opinion of dynamics wood sale was undertaken, and its the structure was also shown. On the basis of the investigations conducted in 1999. Certain decrease in wood sale due to lowered demand occurred in 2002. The size of sale of wood was qualified for subsequent customer categories.

Keywords: economics of forestry, marketing, sale of wood, dynamics of sale, structure

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_1.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume377/issue5/art_1_pl.pdf

For citation: Adamowicz K, 2006 The test of opinion of vindication process on primal wood market in period of business recession on the example of the regional directorate of state forests in Poznań. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 3 - 10;