Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 3 (37) 2015

July - September 2015
Cover (Inner front) Issue (3) 2015 - Cover (Inner front)
Contents Issue (3) 2015 - Contents

Contents:

Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.40
Marcin Gębarowski, Agnieszka Cholewa-Wójcik
POPULARIZATION OF AN ECOLOGICAL DIMENSION OF SUSTAINABLE CONSUMPTION USING SENSORY MARKETING
Popularyzacja ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji z wykorzystaniem marketingu sensorycznego
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.41
Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Katarzyna Kwiecińska
THE NEED OF THE TRACEABILITY OF THE ORIGIN OF A PRODUCT AS A DEMAND OF PROVIDING FOOD SAFETY
Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.42
Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
THE PHENOMENON OF SELF-SUFFICIENCY ACROSS CLASSES OF LOCALITY IN TERMS OF CONSUMPTION SUSTAINABILITY
Zjawisko samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości zamieszkania w aspekcie zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.43
Krystyna Gutkowska, Marlena Piekut
SYMPTOMS OF UPGRADING CONSUMPTION IN RURAL HOUSEHOLDS
Symptomy unowocześniania konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.44
Anna Jasiulewicz
OVERCONSUMPTION AND DECONSUMPTION AS CONTEMPORARY MARKET TRENDS. POLISH CONSUMERS’ BEHAVIOUR
Konsumpcjonizm i  dekonsumpcja jako  współczesne trendy rynkowe. Zachowania  polskich konsumentów.
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.45
Karolina Jąder, Julian Wawrzyniak
CHANGES IN THE CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES AND THEIR PRESERVES IN POLAND IN 1999–2013 AND THE PHENOMENON OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999–2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.46
Ewa Jerzyk
SUSTAINABLE PACKAGING AS A DETERMINANT OF THE PROCESS OF MAKING PURCHASE DECISIONS FROM THE PERSPECTIVE OF POLISH AND FRENCH YOUNG CONSUMERS
Zrównoważone opakowanie jako czynnik procesu podejmowania decyzji zakupowych z perspektywy polskich i francuskich młodych konsumentów
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.47
Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Jeznach
CONSUMERS’ BEHAVIOURS RELATED TO PACKAGING AND THEIR ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENT
Zachowania konsumentów związane z opakowaniami a ich postawy względem środowiska
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.48
Agnieszka Kawecka, Marcin Gębarowski
SHORT FOOD SUPPLY CHAINS – BENEFITS FOR CONSUMERS AND FOOD PRODUCERS
Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.49
Anna Kowalska
ORGANIC FARMING AS A DEVELOPMENT FACTOR OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.50
Anna Murawska
TRENDS IN CONSUMPTION PATTERNS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.51
Renata Nestorowicz
LABELLING OF FOOD PRODUCTS AND SUSTAINABLE CONSUMPTION
Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.52
Katarzyna Olejniczak, Marta Zając
PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES IN THE MODEL OF RESPONSIBLE BUSINESS
Działania i proekologiczne wybory konsumentów w modelu odpowiedzialnego biznesu
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.53
Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Wacław Laskowski
EVALUATION OF THE STRUCTURE OF FOOD CONSUMPTION IN POLAND IN THE CONTEXT OF DEMANDS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.54
Anna Rogala
MODERN FOOD CONSUMPTION – TRAPPED IN THE PARADOX OF POSTMODERN WORLD
Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.55
Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska
ECOLOGIZATION OF CONSUMPTION SYMPTOMS IN CONSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET OF ANIMAL ORIGIN
Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.56
Monika Skorek
THE USE OF CONSUMER COMMUNITIES TO CREATE SUSTAINABLE CONSUMPTION
Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.57
Ewa Stawicka
SOCIALLY RESPONSIBLE MARKET PRACTICES OF COMPANIES IN THE AREA OF THE RELATIONSHIP WITH CONSUMERS
Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.58
Alicja Stolarska
THE HOUSING SITUATION OF THE RURAL POPULATION IN THE SUSTAINABLE CONSUMPTION
Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.59
Elżbieta Jadwiga Szymańska
FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN OF PORK IN POLAND
Funkcjonowanie łańcucha dostaw wieprzowiny w Polsce
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.60
Monika Świątkowska, Karol Krajewski
IMPACT OF PROMOTIONAL STRATEGY ON CONSUMER BEHAVIOUR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTS MARKET
Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.61
Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Karol Krajewski, Beata Bilska, Monika Świątkowska
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMY AND MARKET COMMUNICATION RELATED TO IT
Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.62
Joanna Wyrwisz
OPINION GIVING SERVICES AS A SOURCE OF CONSUMER INFORMATION
Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej
Issue 3 (37) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.63
Sylwia Żakowska-Biemans
CONCERN FOR THE ENVIRONMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE CONSUMER BEHAVIOUR IN THE SPHERE OF FOOD AND NUTRITION
Troska o środowisko i jej implikacje dla zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia.

24 matches find