Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.39

Anna Zielińska-Chmielewska

USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES

Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

Abstract:

The aim of the study is to assess the fi nancial situation from the point of view of the bankruptcy risk of selected meat processing enterprises in Poland, such as: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A. and Tarczyński S.A. For the analysis, 750 fi nancial data were collected, by means of which fi ve fi nancial variables in the fi rst model, four variables – in the second, the fourth and the fi fth model and six variables in the second model, were generated. The main criteria for the selection of the companies for testing were: carrying out the main business in the area of meat processing (companies belonging to group 15.11 according to the PKD classifi cation), legal status: limited liability company or joint stock company, which employs more than 50 people, and the availability of fi nancial data. The analysis shows that all surveyed meat industry companies were in a very good fi nancial situation. In 2008–2009 and 2012–2013 the most diffi cult fi nancial situation and, consequently, the greatest threat of bankruptcy, was faced by Pamapol S.A. Extremely sensitive to the deteriorating situation of surveyed companies, and thus to the most common threat of bankruptcy, proved to be: D. Wierzby model (for all companies), in 2009 and Pamapol S.A. (in 2008) and D. Hadasik model (Pamapol S.A. in the years 2008–2009)

Abstract in polish:

Upadłość przedsiębiorstw stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Jedną ze skutecznych metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw jest analiza dyskryminacyjna. Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena sytuacji fi nansowej z punktu widzenia zagrożenia upadłością wybranych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, takich jak: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A., Tarczyński S.A. przy zastosowaniu polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Do analizy zebrano 750 źródłowych danych fi nansowych czterech spółek, przy użyciu których wygenerowano pięć zmiennych fi nansowych w pierwszym modelu, cztery zmienne w modelu drugim, czwartym i piątym oraz sześć zmiennych w drugim modelu. Podstawowym kryterium doboru jednostek do badań była: produkcja mięsa i wyrobów z mięsa (przynależność przedsiębiorstw do grupy 15.11 według PKD) oraz forma prawna: spółka akcyjna zatrudniająca powyżej 50 osób, ciągłość danych fi nansowych w badanym okresie. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie analizowane przedsiębiorstwa były w bardzo dobrej sytuacji fi nansowej. W latach 2008–2009 i 2012–2013 najtrudniejszą sytuacją fi nansową, a w konsekwencji największym zagrożeniem upadłością była obciążona spółka Pamapol S.A. Niezwykle wrażliwym na pogarszającą się sytuację Pamapol S.A. był: model D. Wierzby i model D. Hadasik (w latach 2008–2009), a także model INE PAN 7 (w 2008 roku).

Keywords: bankruptcy, discrimination analysis, prognosis of bankruptcy risk, assessment of enterprise’s fi nancial condition, meat processing, Poland

Keywords in polish: upadłość przedsiębiorstwa, analiza dyskryminacyjna, prognozowanie zagrożenia upadłością, ocena kondycji fi nansowej, przetwórstwo mięsne, Polska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_24.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume36/issue2/art_24_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.39
For citation:

MLA Zielińska-Chmielewska, Anna. "USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 363-370..
APA Anna Zielińska-Chmielewska (2015). USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 363-370.
ISO 690 ZIELIńSKA-CHMIELEWSKA, Anna. USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 363-370..
Corresponding address:
dr Anna Zielińska-Chmielewska, Katedra Koniunktury Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
anna.zielinska@ue.poznan.pl

References

 • Altman, E. (1983). Corporate fi nancial distress. New York: John Wiley & Sons.
 • Antonowicz, P. (2006). Weryfi kacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Pr. Mater. Wydz. Zarz. UG, 2, 93–100.
 • Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-fi nansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: Wyd. ODiDK.
 • Antonowicz, P. (2010). Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw. Zesz. Nauk. US. Ser. Ekon. Probl. Usług., 50, 467–476.
 • Argenti, J. (1976). Corporate collapse. The causes and symptoms. London: McGraw-Hill.
 • Bednarski, L. (1987). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE.
 • Cubała, A. (1992). Upadek przed sądem. Firma, 13.
 • Duraj, J. (1989). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gajdka, J., Stos D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. In: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (Ed.). Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Grzegorzewska, E. (2008). Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ser. Ekon. Org. Gospod. Żywn., 64.
 • Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zesz. Nauk. AE w Poznaniu. Ser. II, 153.
 • Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Bad. Oper. Decyz., 3.
 • Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegl. Org., 6.
 • Hill, N., Sartoris, W. (1995). Short term Financial Management:Text and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • http://www.coface.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.egospodarka.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.money.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.securities.com. Retrieved January 10th 2014.
 • Kitowski, J. (2012). Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zarz. Finans., 4.
 • Kitowski, J. (2013a). Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 760. Finans. Rynki Finans. Ubezp., 59.
 • Kitowski, J. (2013b). Metody analizy dyskryminacyjnej jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Zarz.
 • Finans., 4, 3, 197–213.
 • Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer.
 • Kulawik, J. (1992). Płynność finansowa. Pojęcia i metody pomiaru. Warszawa: IERiGŻ.
 • Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wyd. Wydziału Zarządzania UW.
 • Michalski, G. (2005). Płynność fi nansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa. In: D. Appenzeller (Ed.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. AE Pozn. Monit. Pol. B (2005–2013).
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista., 2.
 • Rogowski, W. (2008). Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością. In: E. Mączyńska (Ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (2003). Dz.U. nr 60 poz. 535.
 • Wardzińska, K. (2012). Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Econ. Manag., 3.
 • Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczn e. Zesz. Nauk. WSE-I Warsz., 9.
 • Wysocki, F., Kozera, A. (2012). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie upadłości przedsiębiorstw przemysłu
 • mięsnego. J. Agribus. Rural Dev., 4.