Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.35

Magdalena Śmiglak-Krajewska, Hubert Łąkowski

THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Sprzedaż produktów z gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim

Abstract:

The main goal of this paper was to identify the process of sales and organisation of transport of farm products, including a division into product groups in farms in Wielkopolskie voivodeship. The research on a group of 184 farms led to the following conclusions: wheat was the most frequent product sold by farms in the plant production category; more than 70% of the farms used their own transport to deliver agricultural products to their consignees, third party transport was mostly used to deliver pork and beef livestock; there was diversity in the distance from farms to buying stations, depending on individual products sold

Abstract in polish:

Głównym celem badań jest identyfi kacja procesu sprzedaży oraz organizacji transportu produktów rolnych, z uwzględnieniem podziału na grupy towarowe w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań w grupie 184 gospodarstw rolnych przedstawiono następujące wnioski: w kategorii produkcji roślinnej najczęściej sprzedawanym przez gospodarstwa rolne produktem była pszenica, ponad 70% badanych podmiotów we własnym zakresie dostarczała roślinne płody rolne do swoich odbiorców, przy realizacji transportu żywca wieprzowego i wołowego w większości wykorzystywano transport obcy, zróżnicowana była odległość od punktów skupu dla poszczególnych produktów sprzedawanych przez gospodarstwa rolne.

Keywords: farms, sales of farm products, agrilogistics, transport

Keywords in polish: gospodarstwa rolne, sprzedaż produktów rolnych, agrologistyka, transport

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_20.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume36/issue2/art_20_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.35
For citation:

MLA Śmiglak-Krajewska, Magdalena, and Hubert Łąkowski. "THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 329-334..
APA Magdalena Śmiglak-Krajewska, Hubert Łąkowski (2015). THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 329-334.
ISO 690 ŚMIGLAK-KRAJEWSKA, Magdalena, ŁąKOWSKI, Hubert. THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 329-334..
Corresponding address:
dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
smiglak-krajewska@up.poznan.pl

References

  • Baryła-Paśnik, M., Piekarski, W., Dudziak, A. (2013). Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji
  • prawnych. Logistyka, 5, 71.
  • Gazdecki, M. (2012). Kanały zbytu produktów z gospodarstw rolnych. Logistyka, 4, 930.
  • Gebresenbet, G., Bosona, T. (2012). Logistics and Supply Chains in Agriculture and Food. In: A. Groznik, Y. Xiong (Eds.), Pathways to Supply Chain Excellence. InTech.
  • Klepacki, B. (2011). Agrologistyka – nowe wyzwanie dla nauki i praktyki. Logistyka, 3, 13.
  • Klepacki, B., Wysokiński, M., Jarzębowski, S. (2013). Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych. Logistyka, 2, 26.
  • Koźlak, A. (2009). Transport w logistyce a logistyka w transporcie. Logistyka, 2, 33.
  • GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. Warszawa: GUS.
  • Rokicki, T., Wicki, L. (2010). Transport i Magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki. Wieś Jutra 1 (138), 41–42.