Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.33

Aneta Suchoń

SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT

Wybrane zagadnienia prawne energii odnawialnej w aspekcie zarządzania logistycznego

Abstract:

The purpose of the paper is, fi rstly, to present renewable energy sources in Poland compared with other EU countries and, secondly, to evaluate legal regulations relating to the implementation of renewable energy projects and to operation in the context of logistics management. The article also presents the defi nition and statistical data on renewable energy. Then, it focuses on legal aspects of the building process of wind farms and biogas plants. It also points out the process of organising the project, including ensuring a legal title to lands and obtaining, apart from the building permit, some other decisions. Next, the paper raises selected issues of fi nancing the projects and of a contract engineer. Finally, it refers to the stage of operating the biogas plants and to the obligations relating to the agricultural biogas.

Abstract in polish:

Celem artykułu było przedstawienie źródeł energii odnawialnej w Polsce na tle innych państw UE, a także ocena regulacji prawnych związanych z realizacją inwestycji w zakresie energii odnawialnej i jej eksploatacją w kontekście zarządzania logistycznego. Zaprezentowano defi nicję oraz dane statystyczne dotyczące energii odnawialnej. W dalszej kolejności rozważania koncentrowały się na prawnych aspektach procesu budowlanego elektrowni wiatrowych oraz biogazowi. Zwrócono uwagę na fazę organizacji inwestycji, w tym na zagwarantowanie tytułu prawnego do gruntów i konieczność uzyskania, oprócz pozwolenia na budowę, także innych decyzji. Następnie w artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia poświęcone fi nansowaniu przedsięwzięć oraz instytucji inżyniera kontraktów. Nawiązano także do etapu eksploatacji biogazowni oraz obowiązków związanych z biogazem rolniczym.

Keywords: renewable energy, wind energy, biogas plants, logistics management

Keywords in polish: energia odnawialna, elektrownie wiatrowe, biogazownie, zarządzanie logistyczne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_18.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume36/issue2/art_18_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.33
For citation:

MLA Suchoń, Aneta. "SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 313-321..
APA Aneta Suchoń (2015). SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 313-321.
ISO 690 SUCHOń, Aneta. SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 313-321..
Corresponding address:
dr Aneta Suchoń, Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań, Poland,
Authors email:
suchon@amu.edu.pl

References

 • Act of 7 July 1994 on Construction Law, consolidated text Journal of Laws from 2013, Item 1409.
 • Act of 10 April 1997 on Energy Law, consolidated text Journal of Laws of 2012, Item 1059 as amended.
 • Act of 27 April 2001 on Environmental Protection Law, consolidated text, Journal of Laws from 2013, Item 1232.
 • Act of 2 July 2004 on Freedom of Business Activity, consolidated text: Journal of Laws from 2013, Item 672.
 • Act of 3 October 2008 on the Provision of Information on the Environment and its Protection, Public Participation in
 • Environmental Protection and Environmental Impact Assessment, Consolidated text Journal of Laws from 2013, Item 1235.
 • Act of 14 December 2012 on Waste, Consolidated text Journal of Laws from 2013, item 21.
 • Act of 20 February 2015 on renewable energy sources, Journal of Laws, Item 478.
 • Biuletyn OZE – energetyka wiatrowa. Retrieved July 11th 2014 from: http:// energies-renouvelables.org/observ-er/
 • stat_baro/observ/baro-jde14_po.pdf.
 • Błażejewska, K. (2010). Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce. Przegl. Pr. Roln., 1, 97-119.
 • Curkowski, A., Oniszk-Popławska, A., Mroczkowski, P., Zowsik, M., Wiśniewski, G. (2011). Przewodnik dla inwestorów
 • zainteresowanych budową biogazowi rolniczych. Retrieved July 11th 2014 from: http://www.mg.gov.pl/node/13229.
 • Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently
 • repealing Directives 2001177/EC and 2003/30/EC, Official Journal of the European Union L 140/16.
 • Gawlikowska-Fyk, A. (2014). Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r. Biuletyn nr 8. Retrieved 15 August 2014 from: http:// pism.pl/fi les/?id_plik=16213.
 • Energia wiatru. Ważne pytania – ważne odpowiedzi. Retrieved July 11th 2014 from: http://www.energiawiatru.eu.
 • GUS (2013). Raport. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012.
 • Retrieved August 11th 2014 from: fi le:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/se_energia_zrodla_odnawialne_2012.pdf.
 • Herbst, I., Jadach-Sepioło, A., Marczewska, E. (2012). Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw
 • do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Retrieved September 10th 2014 from: http://parp.gov.pl/files/74/81/545/13735.pdf.
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna (2009). Biogaz rolniczy. Produkcja i wykorzystanie. Retrieved August 11th 2014
 • from: http://www.mae.com.pl/fi les/poradnik_biogazowy_mae.pdf.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Retrieved July 11th 2014 from: http://mg.gov.pl.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010). Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Retrieved July 11th 2014 from: http:// pigeo.org.pl/pliki/tresci_pl/137/Kierunki%20Rozwoju%20Biogazowni%20Rolniczych%20w%20Polsce%20na%20lata%202010-2020.
 • pdf.
 • Obolewicz, J. (2001). Logistyka w budownictwie. Zesz. Nauk. P. Białost. Ser. Bud., 21, 241-249.
 • Oniszk-Popławska, A. (2009). Uwarunkowania prawne i ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego w Polsce. In: Odnawialne
 • źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. Retrieved July 11th 2014 from: http://fapa.org.pl.
 • Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowi rolniczych. Retrieved July 11th 2014 from: http://www.mg.gov.pl/node/13229.
 • Skoczyński, T. (2012). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz praktyczny. LEX.el.
 • Suchoń, A. (2014). Masz na polu wiatraki? – Pamiętaj o fiskusie! Tyg. Por. Roln., 21, 16.
 • Świerczek, A. (2006). Koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Zesz. Nauk. WSZOP Katow., 1, 115–124.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 28 marca 2014 r. o odnawialnych źródłach energii. Retrieved July 11th 2014 from:
 • http://www.sejm.gov.pl.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 28 marca 2014 r. o odnawialnych źródłach energii. Retrieved September 11th
 • 2014 from: http://www.sejm.gov.pl.
 • Wach-Grzybowska, K. (2011). Zarządzanie logistyczne – koncepcją realizacji przewagi konkurencyjnej czy kluczowych cech konkurencyjności? In: K. Kolasińska-Morawska (red.), Zarządzanie logistyczne. Retrieved July 11th 2014 from: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XII-9.pdf.
 • Wnukowski, D. (2010). Unijna walka o klimat. Retrieved August 18th 2014 from: http://stosunki.pl/?q=content/unijna-walka-o-klimat.
 • Piliszka, J. (Ed.). (2006). Zastosowanie Warunków kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Retrieved from: http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/2B798B9B-0499-4F54-BAA5-810D3F5F27EC/50104/ZPORR_FIDIC_podrecznik_16032012.PDF.
 • Szewczyk, P. (2010). Inwestycje w gospodarce odpadami. Przegl. Komunal., 6.
 • TPA Horwath (2013). Energetyka wiatrowa w Polsce, Raport (p. 7). Retrieved October 15th 2014 from: http://www.tpa-
 • -horwath.pl/sites/default/fi les/downloads/raport_wiatrowy_2013_0.pdf.
 • Wyszomirski, Ł.M. (2013). Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2012 r. Orzeczn. Sądów Pol., 10, 95.