Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.29

Benedykt Pepliński

A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS

Regionalna analiza wykorzystania ciągników w modelowych gospodarstwach rolnych produkujących rośliny energetyczne

Abstract:

The potential area of energy crops in Poland is estimated at 1.0–4.5 million ha. The decrease in the prices of energy reduces the high pressure to cut the costs of biomass production. The aim of this study is an analysis of the use of tractors on model farms producing energy crops, which have different areas, intensity of production and quality of soils from different regions of Poland. The use of tractors increased along with the farm area, the soil quality and production intensity. The use of tractors on the smallest farms is low, so they should buy old tractors. A large share of crops for biogas leads to the situation where it takes 20–30 years of work for tractors to achieve full wear of 12,000 hours on farms with 130 ha of farmland, whereas it takes only 8–14 years on farms with 600 and 1500 ha of farmland. Regional differences in the use of tractors increased along with the farm area from 4.7–5.7% on the smallest farms to 10.1–14.8% on the largest farms.

Abstract in polish:

 Produkcja biomasy może być prowadzona na terenie całego kraju na powierzchni od 1,0 do 4,5 mln ha, ale uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne w różnych regionach znacząco się różnią. Wpływa to na poziom osiąganych plonów, a także na wykorzystanie maszyn, głównie do zbioru i transportu płodów rolnych. Celem pracy jest ocena wykorzystania ciągników w modelowych gospodarstwach rolnych różnej wielkości, o zróżnicowanej intensywności produkcji i jakości gleb, na któ- rych uprawia się rośliny energetyczne. Zostały one opracowane dla pięciu makroregionów w Polsce. Poprawie wykorzystania ciągników sprzyjały zwiększanie powierzchni gospodarstw, lepsza jakość gleb oraz wyższy poziom intensywności produkcji. Poziom wykorzystania ciągników w gospodarstwach o powierzchni 15 i 35 ha jest zbyt niski, dlatego też powinny one korzystać z maszyn używanych. Przy 130 ha UR rolnych poziom nadal jest dość niski, ale pozwala po 30 latach w pełni wykorzystać ciągnik. Właściwe wykorzystanie daje dopiero areał 600 i 1500 ha UR. Wraz ze zwiększaniem się powierzchni modelowych gospodarstw występowały także coraz większe względne różnice w regionalnym poziomie wykorzystania ciągników.

Keywords: energy crops, model of farms, regions, input, tractors

Keywords in polish: rośliny energetyczne, modele, regiony, nakłady, ciągniki

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_14.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume36/issue2/art_14_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.29
For citation:

MLA Pepliński, Benedykt. "A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 273-282..
APA Benedykt Pepliński (2015). A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 273-282.
ISO 690 PEPLIńSKI, Benedykt. A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 273-282..
Corresponding address:
dr inż. Pepliński Benedykt, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
peplinski@up.poznan.pl

References

 • Baum, R. (2012). Organizacja produkcji energii odnawialnej. In: B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii.
 • Rolnicze surowce energetyczne (p. 383–388). Warszawa: PWRiL.
 • Baum, R., Majchrzycki, D., Pepliński, B., Wajszczuk, K. (2009). Analiza bieżącej działalności i reorganizacja
 • przedsiębiorstwa rolnego. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Baum, R., Pepliński, B., Wajszczuk, K. (2011). Nakłady pracy ludzkiej, siły pociągowej oraz energochłonność w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Probl. Inż. Roln., 2(72), 17–27.
 • Baum, R., Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wawrzynowicz, J.(2013). Potential for agricultural biomass production for
 • energy purposes in Poland. A rewiew. Contemp. Econ., 7, 1, 63–74.
 • GUS (2014). Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa: GUS.
 • Karwowski, T. (1998). Polska w drodze do Unii Europejskiej. Zespołowe użytkowanie maszyn warunkiem unowocześnienia polskiego rolnictwa. Przegl. Tech. Roln. Leśn., 1, 2–6.
 • Katalog norm i normatywów (1991). Warszawa: SGGW.
 • Kuś, J. (2008). Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach. Probl. Inż. Roln., 1, 79–86.
 • Kuś, J., Faber, A. (2009). Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni
 • produkcyjnej Polski. W: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Nauka praktyce (s. 63–77). Puławy: IUNG.
 • Matyka, M. (2011). Uwarunkowania rozwoju OZE opartych na biomasie w Polsce i wybranych regionach UE (p. 19).
 • Pobrane z http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-bioenergii-w-Sopocie/.
 • Muzalewski, A., Olszewski, T. (2000). Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn. Warszawa:
 • IBMiER.
 • Muzalewski, A. (2007). Model optymalizacji wyboru pomiędzy zakupem maszyny a najmem usługi. Probl. Inż. Roln., 2 (90).
 • Muzalewski, A. (2010). Koszty eksploatacji maszyn. Falenty: ITP.
 • Pepliński, B., Baum, R., Majchrzycki, D., Wajszczuk, K. (2011). Wpływ wielkości przedsiębiorstw rolnych na wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych rolnych. Logistyka, 3(201), 48–51.
 • Van Velthuizen, H. (2003). Agro-ecological zoning of Europe. Retrieved from http://agrienv. jrc.it/activities/pdfs/irena/Velthuizen-AEZ-Europe.pdf.
 • Wielicki, W., Wajszczuk, K., Baum, R., Pepliński, B. (2002). Analiza wyposażenia gospodarstw w wybrane ruchome środki transportowe. Probl. Inż. Roln., 1, 65–72.
 • Wiesenthal, T., Mourelatou, A., Petersen, J. E., Taylor, P. (2006). How much bioenergy can Europe produce without
 • harming the environment? (p. 22), http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_7/en.