Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.28

Adam Pawlewicz, Piotr Szamrowski

CHAIN FOOD ACTIVITIES TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN FRUIT AND VEGETABLES GROUPS

Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności

Abstract:

One of the important problems of Polish agriculture is insuffi cient state horizontal integration of agricultural producers. Identifi cation of factors that affect the improvement of the competitiveness of producer groups in the food chain can help in the development of such entities. The aim of the publication is to present activities that should improve competitiveness in the food chain which are undertaken by groups of raw materials producers on the example of fruit and vegetable producers groups operating in Kujawsko-Pomorskie region. In studies the method of participant observation interview were used. The measurement was conducted in late April and May 2013 and included 19 leaders of producer groups. According to them the most important factor infl uencing the market position of the groups in the food chain, was the high quality of the manufactured goods in farms affi liated farmers. Few respondents identifi ed marketing as an opportunity to strengthen the competitive advantage of producer groups in the food supply chain. This is due to the fact that farmers are far removed in the supply chain from consumers with whom they have contact only in the form of market random retail.

Abstract in polish:

Jednym z ważniejszych problemów polskiego rolnictwa jest niewystarczający stan integracji poziomej producentów rolnych. Rozpoznanie czynników wpływających na poprawę konkurencyjności grup producentów w łańcuchu dostaw żywności może pomóc w rozwoju tego typu podmiotów. Celem publikacji jest przedstawienie działań poprawiających konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności, które są podejmowane przez grupy producentów surowców żywnościowych na przykładzie grup producentów owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim. W badaniach zastosowano metodę wywiadu z obserwacją uczestniczącą. Pomiar przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2013 roku i objęto nim 19 liderów grup producenckich. Według nich najważniejszym czynnikiem wpływającym na pozycję rynkową grup była wysoka jakość produkowanych surowców w gospodarstwach zrzeszonych rolników. Niewielu respondentów wskazało na działania marketingowe jako możliwość wzmocnienia przewagi konkurencyjnej grup producenckich w łańcuchu dostaw żywności. Wynika to z faktu, że rolnicy są oddaleni w łańcuchu dostaw od konsumentów, z którymi kontakt rynkowy mają tylko w formie przypadkowej sprzedaży detalicznej.

Keywords: agricultural producer groups, marketing, supply chains, competitiveness

Keywords in polish: grupy producentów rolnych, marketing, łańcuchy dostaw, konkurencyjność

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_13.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.28
For citation:

MLA Pawlewicz, Adam, and Piotr Szamrowski. " Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 267-272..
APA Adam Pawlewicz, Piotr Szamrowski (2015). Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 267-272.
ISO 690 PAWLEWICZ, Adam, SZAMROWSKI, Piotr. Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 267-272..
Corresponding address:
dr Adam Pawlewicz, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 2, 10-727 Olsztyn, Poland
Authors email:
adampawl@uwm.edu.pl

References

 • Bórawski, P. (2006). Decyzje związane z produktem w przedsiębiorstwie. Mark. Rynek, 8, 25–29.
 • Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31–39.
 • Duczkowska-Piasecka, M. (1996). System marketingowy w agrobiznesie. W: M. Duczkowska-Piasecka (red.), Marketing w agrobiznesie (s. 81–84). Warszawa: Wyd. Format AB.
 • Klepacki, B. (2011). Agrologistyka – nowe wyzwania dla nauki i praktyki. Logistyka, 3, 12–13.
 • Knecht, D., Środoń, S. (2013). Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała. J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 107–117.
 • Kos, C., Szwacka-Salmonowicz, J. (1997). Marketing produktów żywnościowych. PWRiL.
 • Pawlewicz, A. (2009). Bariery funkcjonowania przedsiębiorczości zespołowej producentów ekologicznych surowców żywnościowych. Rocz. Nauk. SERiA, 1, 11, 336–340.
 • Pietras, C. (1998). Rynek. Rodzaje konkurencji. W: S. Marciniak (red. nauk.). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy (s. 116–154). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu grójeckiego i rawskiego. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 121–131.
 • Suchoń, A. (2012). Grupy producentów rolnych jako instrument rozwoju agrologistyki. Logistyka 4, 1258–1264.
 • Sznajder, M., Trębacz, A., Adamczak, G. (1997). Rynek rolny. Poznań: Studium Podyplomowe Produktów Rolno-Spożywczych AR w Poznaniu.
 • Trębacz, A. (1997). Rynek produktów rolno-żywnościowych. W: Marketing w agrobiznesie (s. 39–46). Warszawa: FAPA, CDiEwR w Poznaniu.
 • Woźniak, A. (2000). Znaczenie informacji w rozwoju działalności grupowej wśród producentów rolnych. W: O humanistyczny
 • wymiar przedsiębiorczości wiejskiej (s. 59–66). Warszawa: SGGW.