Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.17

Rafał Baum, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Jarosław Wańkowicz

DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego

Abstract:

 This article presents selected issues related to the problem of organizational culture. The work is based on the results of empirical research involving qualitative investigations using the case study method. It examines the values and norms defi ning the organizational culture of selected agricultural enterprises. It was found that the values and norms are an important factor in the competitiveness of a company. Appropriate shaping of the organizational culture promotes proinnovative behavior of employees and builds an attractive image of the organization. Considerations related to the culture of the organization revealed the importance of the multidimensionality of this concept. In addition, organizational culture can have a big impact on functioning and effectiveness of a company.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kulturą organizacyjną. Praca powstała na podstawie wyników studiów empirycznych, polegających na badaniach jakościowych z wykorzystaniem metody studium przypadku. Analiza wartości i norm, które leżą u podstaw kultury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa rolnego, pozwala stwierdzić, że stanowią one istotny czynnik wpływający na konkurencyjność fi rmy. Odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyja proinnowacyjnym zachowaniom pracowników i budowaniu atrakcyjnego wizerunku fi rmy. Rozważania związane z kulturą organizacji ukazały wielowymiarowość znaczenia tego pojęcia oraz jak duży wpływ może ona wywierać na funkcjonowanie i efektywność przedsiębiorstwa

Keywords: organizational culture, corporate image, agricultural enterprise

Keywords in polish: kultura organizacyjna, wizerunek fi rmy, przedsiębiorstwo rolnicze

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_2.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.17
For citation:

MLA Baum, Rafał, et al. "Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 161-169.
APA Rafał Baum, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Jarosław Wańkowicz (2015). Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 161-169
ISO 690 BAUM, Rafał, et al. Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 161-169.
Corresponding address:
dr hab. Rafał Baum, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
baum@up.poznan.pl

References

 • Aniszewska, G., Gielnicka, I. (1999). Firma to ja, fi rma to my. Poradnik kultury organizacyjnej fi rmy (s. 44–57). Gdańsk: Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr.
 • Bagieński, S. (2010). Zasób organizacyjny rolniczej spółdzielni produkcyjnej – studium przypadku. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3, 20–29.
 • Baum, R. (2000). Przesłanki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, II, 5, 42–47.
 • Baum, R. (2004). Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA, VI, 3, 7–12.
 • Baum, R., Śleszyński, J. (2009). Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych. Rocz. Nauk. SERiA, XI, 2, 19–23.
 • Cameron, K. S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących (s.
 • 28–59). Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych (s. 126–141). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kroeber, A., Kluckhohn, C. (1952). A Critical Review of Concepts Defi nitions. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (t. 47, z. 1, s. 56–57). Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
 • Matyja-Gajewska, M. (2012). Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • w województwie opolskim. Autoreferat rozprawy doktorskiej (s. 13–14). Wrocaw: UE we Wrocławiu.
 • Nogalski, B. (1998). Kultura organizacyjna. Duch organizacji (s. 33). Bydgoszcz: Ofi cyna OPO.
 • Pepliński, B. (2009). Agrobiznes. Podstawy ekonomiki (s. 370–371). Warszawa: WSiP.
 • Peszko, P. Kultura organizacyjna fi rmy. Pobrane 29 września 2014 z: http://artelis.pl/artykuly/489/kultura-organizacyjna-firmy.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership (s. 5–12). San-Francisco: Jossey-Bass.
 • Sikorski, C. (2002). Kultura organizacyjna (s. 4). Warszawa: C.H. Beck.
 • Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji (s. 15). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.