Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.16

Agata Balińska

FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF PERIPHERAL AREAS OF EASTERN POLAND

Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej

Abstract:

 The paper reviews the main criteria for classifying the eastern Polish border region as a peripheral area. Apart from geographical location there are also economic, social and cultural criteria. The article refers to the economic, social and cultural conditions of local development. The main direction of development of the Polish region of eastern is agriculture. The area is also characterised by low population density. This hinders the development of the area. It can also be an advantage, especially in a situation of tourism development. The paper discusses selected factors determining the local development of Eastern Poland. The emphasis is put on their diversity and the fact that the interpretation of their real impact remains inconclusive as it is in the case of the border itself. The boundary state can be both a barrier and a factor stimulating the development of the areas. The analysis justifi es the conclusion that each of these factors contributes to the development of border areas. Strength of their impact depends on the strategy of development. The article uses an analysis of source materials, as well as the author’s own observations arising from years of the research conducted in this area.

Abstract in polish:

W artykule określono główne cechy, które decydują o sklasyfi kowaniu terenu leżącego wzdłuż wschodniej granicy Polski jako obszaru peryferyjnego. Poza położeniem geografi cznym są to przesłanki ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Celem badań było wskazanie czynników rozwoju obszaru wschodniej Polski, z uwzględnieniem ich różnorodności i niejednoczesności interpretacji, jak w przypadku roli granicy. Zaprezentowano przegląd literatury poświęcony analizowanej problematyce oraz wyniki badań ankietowych, które ujawniły sposób postrzegania obszaru wschodniej Polski. Wykazały one, że pożądanymi kierunkami rozwoju tego obszaru są rolnictwo i turystyka.

Keywords: development factors, peripheral areas, eastern Poland

Keywords in polish: tereny peryferyjne, Polska Wschodnia, czynniki rozwoju, kierunki rozwoju

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol36/issue2/art_1.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.16
For citation:

MLA Balińska, Agata. " Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 153-160.
APA Agata Balińska (2015). Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 153-160
ISO 690 BALIńSKA, Agata. Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 153-160.
Corresponding address:
dr inż. Agata Balińska, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
Authors email:
agata_balinska@sggw.pl

References

 • Bański, J., Dobrowolski, J., Flaga, M., Janicki, W., Wesołowska, W. (2010). Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich, tom XXI, Warszawa: KOW PTG.
 • Bartkowiak, N., Ossowska, L. (2010). Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. J. Agribus. Rural Dev., 4(18).
 • Borshch, O. (2014). Cross-border cooperation as a development factor for borderline territories of Ukraine. Eur. J.
 • Law Econ., 37, 3.
 • Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa:
 • CeDeWu.
 • Deppisch, S. (2012). Governance Processes in Euregios. Evidence from Six Cases across the Austrian–German Border.
 • Plan. Pract. Res., 27, 3, 315–332.
 • Dziemianowicz, W. (2008). Polska wschodnia wobec nowych wyzwań rozwoju. W: T. Markowski, Koncepcja przestrzennego
 • zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa.
 • Geise, M. (2009). Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny. Bydgoszcz: Wyd. WSG.
 • Grosse, T. G. (2007). Innowacyjna gospodarska na peryferiach? Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, Warszawa: GUS.
 • http://stat.gov.pl
 • Ignasiak-Szulc, A., Kosiedowski, W. (2011). Perspectives of regional development of north – eastern borderland of the
 • UE in context of global fi nancial crisis results. Hum. Resour. Main Factor Region. Dev., 5, 5.
 • Kłodziński, M. (1999). Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Komornicki, T., Miszczuk, A. (2011). Transgraniczne powiązania województw Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana
 • na zlecenie MRR. Warszawa: MRR.
 • Kuciński, K. (red.) (2011). Glokalizacja. Warszawa: Difi n.
 • Leimgruber, W. (1999). Border Effects and the Cultural Landscape: The Changing Impact of Boundaries on Regional
 • Development in Switzerland. [in:] Nationalising and Denationalising European Border Regions, 1800–2000. GeoJ. Lib., 53.
 • Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarska
 • regionalna i lokalna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Moraczewska, A. (2008). Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej.
 • Parysek, J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Potoczek, A., Stępień, J. (2008). Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Bydgoszcz: Wyd. WSG w Bydgoszczy.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Warszawa: MRR.
 • Rosner, A. (red.) (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Slusarciuc, M. (2012). Risk and Uncertainty in the Companies from the Crossborder Area Romania-Ukraine-Republic of
 • Moldova. Econ. Transdiscip. Cogn., 15.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej.Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008.
 • Strzelecki, Z. (red). (2008). Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Strzelecki, Z. (2011). Czynniki i bariery rozwoju polskich regionów i jednostek lokalnych. W: Z. Strzelecki (red.),
 • Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery. Warszawa: Ofi c. Wyd. SGH.
 • Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wesołowska, M. (red.). (2011). Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Studia Obszarów
 • Wiejskich (t. 26). Warszawa: PAN IGiPZ.
 • Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przyrodniczych. Warszawa: PAN IGiPZ.
 • Zakszewska-Półtorak, A. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarski regionalnej i lokalnej w Polsce. W: R. Brol (red.), Gospodarska lokalna w teorii i praktyce. Wrocław: UEo we Wrocławiu.