Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue CCCLVIII (2) 2003

Contents:

Issue CCCLVIII (2) 2003
Rafał Baum
The criteria of sustainable development evaluation in farms
Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Tatiana Chomczuk, Jakub Hadyński
International economic integration: role and importance of Ukraine
Rola i pozycja Ukrainy w procesie międzynarodowej integracji gospodarczej
Issue CCCLVIII (2) 2003
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Economic and social conditions for changes in income structure of individual farms
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Technical, economical and social conditions for diversification of labour productivity in family farms
Techniczno-ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zróżnicowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Zenon Grześ
Attempt of estimation of topical values of index of the cost of repairs of agricultural tractors used in farms
Próba oszacowania aktualnej wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolniczych użytkowanych w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś
The state intervention at the cereal market in Poland
Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce
Issue CCCLVIII (2) 2003
Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś
Conditions of changes of cereal feeding in Poland
Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce
Issue CCCLVIII (2) 2003
Eugeniusz Otoliński, Witold Wielicki
Directions of rural areas and farms development
Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Karol Wajszczuk, Michał Gazdecki
Sale cost structure analysis on WGRO SA in logistics aspect
Analiza rodzajowa kosztów sprzedaży na WGRO SA w aspekcie logistyki
Issue CCCLVIII (2) 2003
Ewa Weil
Comparative analysis of prices of agricultural lands
Analiza porównawcza cen gruntów rolnych
Issue CCCLVIII (2) 2003
Ewa Weil
The prices of agricultural land in the selected regions of the Lubuska region
Ceny ziemi rolnej w wybranych rejonach Ziemi Lubuskiej
Issue CCCLVIII (2) 2003
Ewa Weil
The determinants forming of prices agricultural land prices
Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej
Issue CCCLVIII (2) 2003
Witold Wielicki
The economical efficiency of industrial and agricultural enterprises
Efektywność przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych

13 matches find