Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.15

Natalia Walczak, Mateusz Hämmerling, Jerzy Bykowski, Zbigniew Walczak

ECONOMIC AND HYDRAULIC CRITERIA FOR MAINTENANCE OF GOOD CONDITION OF DRAINAGE DITCHES

Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych

Abstract:

 The article analysed increased risk of local flooding as a result of reducing the fl ow capacity of ditches. The subject matter is important because of the possibility of reducing the effi ciency of agricultural crops as a result of malfunctioning of midfi eld ditches. The methodology was based on the fundamental equations describing the hydraulic parameters of water fl ow in the river. In order to reduce undesirable phenomenon the authors propose to perform regular maintenance, pointing to the economic justifi cation of the costs incurred related to improving the fl ow capacity of flume.

Abstract in polish:

W artykule przeanalizowano wzrost zagrożenia lokalnymi podtopieniami w wyniku zmniejszenia przepustowości rowów. Tematyka ta jest istotna ze względu na możliwe zmniejszenie efektywności upraw rolniczych w wyniku nieprawidłowego działania rowów śródpolnych. Metodyka bazowała na podstawowych równaniach opisujących parametry hydrauliczne przepływu wody w rzece. W celu ograniczenia niepożądanego zjawiska autorzy proponują wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych, wskazując na ekonomiczne uzasadnienie kosztów związanych z poprawą przepustowości koryt.

Keywords: ditch, flow, maintenance of actual and thorough, economics

Keywords in polish: rów, przepływ, konserwacja bieżąca i gruntowna, ekonomika

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_15.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.15
For citation:

MLA Walczak, Natalia, et al. "Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 137-146.
APA Natalia Walczak, Mateusz Hämmerling, Jerzy Bykowski, Zbigniew Walczak (2015). Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 137-146
ISO 690 WALCZAK, Natalia, et al. Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 137-146.
Corresponding address:
dr inż. Natalia Walczak, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
Authors email:
nwalczak@up.poznan.pl