Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.8

Anna Nowak

REGIONAL DIFFERENTIATION OF PRODUCTION FLEXIBILITY AT RURAL GOODS PRODUCING FARMS IN POLAND

Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.

Abstract:

The aim of the study was to identify and examine an elasticity of relations between production factors (land, labour, capital) and incomes gained by using the above mentioned factors at farms of four macro-regions FADN, i.e.: Pomorze and Mazury, Wielkopolska and Śląsk, Mazowsze and Podlasie, Małopolska and Pogórze. Production function models of Cobb-Douglas (C-D) were assessed for every macro-region for years: 2010, 2011 and 2012. The survey shows that in all macro-regions as well as in all surveyed years, elasticity coeffi cient of total net added value was higher than 1 which means increasing incomes in scale. Increase of net added value in three among four surveyed macro-regions depended mainly on land factor while labour input (excluding Mazowsze and Podlasie where labour factor was important) and fi xed assets factor appeared to be of least importance.

Abstract in polish:

Celem pracy jest ocena elastyczności związków między czynnikami produkcji (ziemi, pracy i kapitału), a uzyskanymi w wyniku ich zastosowania dochodami w gospodarstwach rolnych czterech makroregionów FADN, tj. Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Dla każdego makroregionu oszacowano w tym celu modele funkcji typu Cobba-Douglasa (C-D) dla 2010, 2011 oraz 2012 roku. Z badań wynika, że we wszystkich regionach oraz we wszystkich badanych latach współczynnik elastyczności ogólnej wartości dodanej netto był wyższy od 1, co oznacza rosnące przychody ze skali. Wzrost wartości dodanej netto w 3 spośród 4 badanych makroregionów zależał przede wszystkim od czynnika ziemi, mniejszy wpływ miały nakłady pracy (poza regionem Mazowsze i Podlasie, gdzie ich znaczenie było największe), a w najmniejszym stopniu we wzroście tej kategorii dochodowej partycypowały aktywa trwałe

Keywords: macro-regions FADN, rural farm, elasticity, production factors

Keywords in polish: makroregiony FADN, gospodarstwo rolne, elastyczność, czynniki produkcji

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_8.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.8
For citation:

MLA Nowak, Anna. "Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 75-82.
APA Anna Nowak (2015). Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 75-82
ISO 690 NOWAK, Anna. Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 75-82.
Corresponding address:
dr Anna Nowak, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Authors email:
anna.nowak@up.lublin.pl