Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.5

Jakub Hadyński, Karolina Borucka

THE EFFECTS OF RURAL DEVELOPMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CONTEXT OF LEADER PROGRAMME’S IMPLEMENTATION IN THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP

Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu Leader w Wielkopolsce

Abstract:

Paper refers to the effects of local resources activation on rural areas with reference to the assessment of Leader Programme implementation in the Wielkopolska voivodeship. Particular attention was given to the fi rst effects of Leader Programme with regard to the level of expenditure and area of activity undertaken by Local Action Groups. The paper includes the review of budgets of Local Action Groups in Wielkopolska Voivodeship, and their allocations to particular measures and years. The obtained results point out the level of budgetary spending by Local Action Groups. This analysis shows the advancement level and fi rst effects of Leader Programme’s adaptation.

Abstract in polish:

W opracowaniu podjęto tematykę efektów aktywizacji lokalnych zasobów na obszarach wiejskich z punktu widzenia oceny zaawansowania realizacji programu Leader w Wielkopolsce. Szczególną uwagę zwrócono na efekty programu w odniesieniu do wielkości wydatków i zakresu działań zrealizowanych przez lokalne grupy działania (LGD). Dokonano przeglądu budżetów LGD w województwie wielkopolskim, omawiając je w podziale na poszczególne działania i lata. Uzyskane wyniki wskazują na stopień zaawansowania wykorzystania budżetów przez LGD, co pozwala wnioskować o poziomie realizacji programu Leader i jego efektach, związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Keywords: rural areas development, Leader Progra mme

Keywords in polish: rozwój obszarów wiejskich, program Leader

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_5.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.5
For citation:

MLA Hadyński, Jakub, and Karolina Borucka. "Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu Leader w Wielkopolsce." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 49-56.
APA Jakub Hadyński, Karolina Borucka (2015). Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu Leader w Wielkopolsce. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 49-56
ISO 690 HADYńSKI, Jakub, BORUCKA, Karolina. Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu Leader w Wielkopolsce. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 49-56.
Corresponding address:
dr inż. Jakub Hadyński, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
jahad@up.poznan.pl